Sözleşmeli Personele İzin Müjdesi

Ajanskamu Net- Sözleşmeli Personellerin İzin Hakları İle İlgili Mücadelemiz Sonuç Verdi ve Düzenleme Bu gün İtibarı ile Resmi Gazetede Yayınlandı.

4-B/4-C/4-D li 21.06.2018, 23:05 21.06.2018, 23:05
Sözleşmeli Personele İzin Müjdesi

Ajanskamu Net- Sözleşmeli Personellerin İzin Hakları İle İlgili Mücadelemiz Sonuç Verdi ve Düzenleme Bu gün İtibarı ile Resmi Gazetede Yayınlandı.

Sözleşmeli Personellerin İzin Hakları İle İlgili Mücadelemiz Sonuç Verdi ve Düzenleme Bu gün İtibarı ile Resmi Gazetede Yayınlandı.

Haziran 2013 de Yerel Yönetimler de çalışan Sözleşmelilerin Kadroya alınmasını başaran Bem-Bir-SenSendikamız, Sözleşmeli Memurlarımızın haklarını, kazanım mücadelesine devam ederek bugün de; her platformda dile getirdiğimiz ve çözümü için mücadele ettiğimiz Taleplerimiz adım adım sonuç veriyor. Sözleşmeli Personellerin İzin Haklarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi yönünde vermiş olduğumuz taleplerimiz bu gün, kararname ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

2018/11809 Karar Sayısı ile 21.06.2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de “Sözleşmeli Personelin İzin Hakları” ile ilgili değişiklikler yayınlanmıştır.

Mücadelemiz Sonuç Verdi ve Düzenleme Bu gün İtibarı ile Resmi Gazetede Yayınlandı.

Resmi Gazete’ye Göre Yapılan Değişiklikler
a)Sözleşmeli personelin doğum izni, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta esas alınarak doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecek şekilde düzenlendi.

b) Daha önce günde 1,5 saat olarak düzenlenen süt izni, memurlarda olduğu gibi doğum izninin bitiminden sonraki ilk 6 ay için 3 saat, ikinci altı ay için 1,5 saat olarak düzenlendi.

c) İki gün olan babalık izni 10 gün’e; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün olan ölüm izni 7 güne çıkarıldı.

d) Daha önce böyle bir hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin diğer hallerdeki mazeret izni süresi de memurlar gibi 10 gün olarak düzenlendi.

e) Yine daha önce sözleşmeli personel için bulunmayan bir hak olarak evlat edinmeye dayalı izin hakkı sözleşmeli personel içinde düzenlendi ve evlat edinen sözleşmeli personele bu durumda 8 haftaya kadar evlat edinme izni getirildi.

f) Kadrolu personelin yararlandığı “bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin” şeklindeki refakat izni hakkından sözleşmeli personel de yararlanacak.

g) İzin haklarına ilişkin kazanımlara ilave olarak aynı düzenleme kapsamında; kadın personele tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesine ve engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesine ilişkin düzenleme yapılarak kadrolu/memur statüsü için öngörülen bir hak sözleşmeli personele de tanınmış oldu.

Sözleşmeli Personele İlişkin Taleplerimiz
MADDE..-

(1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa tabi kamu görevlilerinden sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların,  kendilerinin hastalanmalarına bağlı izinleri dışındaki izinleri hakkında, bu Toplu Sözleşme döneminde  aşağıda belirtildiği şekillerde işlem yapılır.

          a) Sözleşmeli kadın personele; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle ücretli analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar ücretli izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile ücretli izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. Bu bent kapsamına giren haller sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, sözleşmeli personelin ücretinden düşülür.

          b) Sözleşmeli kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süreyle ücretli süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, sözleşmeli kadın personelin tercihi esastır.

          c) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda sözleşmeli kadın personel, isteği hâlinde ve çocuğun hayatta olması kaydıyla, analık izni bitiminde başlamak ve ücretinde bir indirim yapılmamak üzere ve ayrıca süt izni verilmeksizin; birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde sözleşmeli personel olan eşleri de istekleri üzerine (a) bendi uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Sözleşmeli personelin çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

          ç) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

          d) Sözleşmeli personelin eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün ücretli babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun ölümü ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün ücretli izin verilir.

          e) Sözleşmeli personel olarak çalışanlara, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

          f) Sözleşmeli personelin, evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık süre geçmemiş olan çocuklar dahil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refakat süresini geçmemek ve her halükarda bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler hâlinde ücretli izin verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ücretli izin sürelerine ilişkin ödenecek ücret tutarına, fiili çalışmaya bağlı ödeme unsurları dahil edilemez. Ancak, sosyal denge tazminatı ödenmekte olanların bu tazminatının ödenmesine devam olunur.

(3) Doğum yapan sözleşmeli kadın personele, birinci fıkranın (a) veya (c bendi uyarınca kullanılan iznin bitiminden itibaren, isteği üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilir ve ücretsiz izin süresince sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde sözleşmeli personel olan eşi de isteği üzerine bu haktan yararlandırılır. Evlat edinen her iki eşin sözleşmeli personel olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

(4) Doğum yapan sözleşmeli kadın personel, birinci fıkranın (a) veya (c bendi uyarınca kullanılan iznin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan erkek sözleşmeli personel ise birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen babalık izninin bitiminden itibaren, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilir. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan sözleşmeli personel, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan sözleşmeli personele, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, sosyal destek tazminatı dahil mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde sözleşmeli personel olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya birinci fıkranın (a) bendi uyarınca verilmiş olan sekiz haftalık izin süresinin bitiminden veya yine birinci fıkranın (c) bendi uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izin süresinin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yarı zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personelden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı üzerinden ödenmeye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

(6) Bu madde kapsamına girenler için kendi özel mevzuatında bu maddede sayılmayan hallere bağlı olarak ayrıca düzenlenmiş ücretli ve ücretsiz izin hakları saklıdır.

Yorumlar (0)
banner51
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Şu Anki Korona Virüs Rakamlarına Göre Okullar 31 Ağustosta Açılmalı mı?
Sizce Şu Anki Korona Virüs Rakamlarına Göre Okullar 31 Ağustosta Açılmalı mı?
Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
İmsak 04:24
Güneş 06:03
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:16
Yatsı 21:48