Araç sahipleri dikkat! O yönetmelikler değişti

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem 11.10.2019, 09:21 11.10.2019, 09:21
Araç sahipleri dikkat! O yönetmelikler değişti

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - (1) Servis hizmetleri onay belgesi için Ek-5"te belirtilen bilgiler beyan edilmek suretiyle ilgili il müdürlüğüne başvurulur.

(2) Başvurularda beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanlarından sorgulama yapılarak doğrulanır. Doğrulanamayan durumlarda ise başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını ibraz etmesi istenir.

(3) Üreticiler, taksimetre tamir ve ayar servisleri, ilgili esnaf odaları ve onaylanmış kuruluşlar bu Yönetmelikte tanımlanan muayene servis hizmetlerini vermek üzere başvuruda bulunamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen muayene servis hizmetlerini vermek üzere yetkilendirilen işyerleri; taksimetre tamir ve ayar servisi, ilgili esnaf odası veya onaylanmış kuruluş olarak aynı anda hizmet veremez, üretici olamaz."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - (1) Başvuru, 18 inci maddenin birinci fıkrasında istenilen bilgi ve belgelerin kontrol edilmesi amacıyla il müdürlüğünce yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. Servis hizmetleri onay belgesi için yerinde incelemede il müdürlüğü tarafından Ek-6"da verilen rapor düzenlenir. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede beyan edilen bilgilere esas belgeleri ister ve Ek-2"de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını düzenleyeceği rapora ek olarak alır.

(2) Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirmede bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilenlere, il müdürlüğü tarafından taksimetre servis hizmetleri onay belgesi ve talepte bulunulan kişilere personel yetki belgesi düzenlenir.

(3) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde il müdürlüğü, tespit edilen eksiklikleri başvuru sahibine bildirerek başvuruyu reddeder. Reddedilen başvurular, tekrarlanması halinde ilk başvuru esaslarına tabidir.

(4) Belgelerin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgelerin vize işlemleri için üç yıllık süre bitmeden ilgili il müdürlüğüne belge numaraları beyan edilerek başvurulması ve üç yıllık vize süresi bitiminde belgelerin vizesinin yapılmış olması gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Belgelerin vize başvurusu, il müdürlüğünce bu Yönetmelik şartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla yerinde incelenerek değerlendirmeye alınır. İl müdürlüğü, yerinde yapılacak incelemede yetkilendirmeye esas şartların sağlandığını gösteren belgeleri ister ve Ek-2"de belirtilen ilgili belgelerin başvuru sahibince imzalanmış bir nüshasını inceleme tutanağına ek olarak alır. Yerinde yapılan incelemeden sonra yapılacak değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu tespit edilen belgelerin vize işlemi gerçekleştirilir. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(5) 18 inci maddede belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde değişiklik olması halinde muayene servisi tarafından bu değişiklik en geç bir ay içerisinde ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri onay belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların başvuruları ilk başvuru esaslarına tabidir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için değişiklik belgeler üzerinde düzenleme gerektiriyor ise il müdürlüğünce mevcut belgeler iptal edilerek yenileri düzenlenir. Yapılan değişiklikler, Bakanlık internet sayfasında yayımlandıktan sonra geçerlilik kazanır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin Ek-5"i ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-5/A, Ek-5/B, Ek-7 ve Ek-8"i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Cihazın kullanıcısı dışında diğer kişilerce yapılacak müracaatlar; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve varsa araç plakası ile birlikte şikayete konu cihazın kullanıldığı yerin adres bilgilerini içerecek şekilde il müdürlüğüne yapılır:"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Servis hizmetleri yetki belgesi almak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler beyan edilerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir:

a) Servis müracaat formunda yer alan bilgilerin beyanı,

b) Servisin güncel adresini gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı ile birlikte ticaret sicil numarası, MERSİS numarası ve vergi numarasına ilişkin beyanı,

c) Servisin açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin beyanı,

ç) Servise ilişkin kullanım alanlarının ölçülendirilmiş detaylı yerleşim planına ilişkin beyanı,

d) Servis yetkilisinin ve teknik personelin belirtildiği liste beyanı,

e) Servis hizmeti verilecek cihazların testlerinde kullanılacak olan referans gaz ve optik filtrenin izlenebilirliğini gösteren belge beyanı,

f) 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalara ilişkin beyanı,

g) Servisin, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belgenin akreditasyon numarası ile tarihi veya Türk Standardları Enstitüsünden alınmış Standarda Uygunluk Raporunun tarih ve sayısına ilişkin beyanı,

ğ) Serviste, Bakanlıktan alınacak personel yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalıştırılacağına dair beyanı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak Genel Müdürlükçe doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise Genel Müdürlük, başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını talep eder."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - (1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, 16 ncı maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, iki adet servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgelerden bir adedi ilgiliye verilir, diğeri de Genel Müdürlükte açılan dosyasında muhafaza edilir. Bu belgelerde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Belgenin adı,

b) Belgenin veriliş/vize tarihi ve numarası,

c) Servisin ismi, unvanı ve adresi, telefon ve/veya faks numarası,

ç) Servisin hizmet vereceği cihazın cinsi/türü.

(2) Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk müracaat esaslarına tabidir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin veya ilk aykırılık tespitinden itibaren üç yıl içerisinde üç defa bu Yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edilenlerin servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde, iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22 - (1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri beyan ederek işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, belge talebinde bulunanların; liselerin veya yüksekokulların veya üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın tarihi ve sayısını içeren beyanı,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,

ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası olduğuna dair beyanı,

d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahküm olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı cihazların muayeneleri için yeterli miktarda etalon ve ekipmanın kendisine veya çalışacağı işyerine ait olduğunu gösteren belge beyanı,

f) İşyeri kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı, işyeri kendi adına kayıtlı değilse çalışacağı işyerine ait servis hizmetleri yetki belgesinin tarih ve numarasını içeren beyanı.

(2) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürolarından yaptırılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ve beyan usulü ile alınan bilgiler, ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak il müdürlüğünce doğrulanır. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise il müdürlüğü başvuru sahibinden söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını talep eder."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İl müdürlüğüne yapılan müracaatlar, yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Yerinde yapılacak incelemede, 22 nci maddede beyan edilen bilgilere esas belgeler talep edilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde iki adet yetki belgesi düzenlenir. Belgelerden biri il müdürlüğünde muhafaza edilir ve diğeri ilgiliye verilir. Müracaatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde tespit edilen eksiklikler, müracaat sahibine bildirilerek başvuru reddedilir. Reddedilen müracaatlar tekrarlanması halinde ilk müracaat esaslarına tabidir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir."

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
banner51
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Şu Anki Korona Virüs Rakamlarına Göre Okullar 31 Ağustosta Açılmalı mı?
Sizce Şu Anki Korona Virüs Rakamlarına Göre Okullar 31 Ağustosta Açılmalı mı?
Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
İmsak 04:24
Güneş 06:03
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:16
Yatsı 21:48