www.ajanskamu.net

T.C

Değişen yapılara önerilen işlevler de ister  istemez değişiyor ve önerilen politikalarda birikimlilik  gerçekleşmiyor. Bunun üzerine, iki yıl  önce Dernek olarak TEDMEM adlı bir düşünce  kuruluşu kurduk ve Türkiye için bütünsel bir  eğitim programının yapılabilirliğini araştırdık.

Bu amaçla en az iki-üç disiplinde uzmanlığı  olan felsefeci, tarihçi, sosyolog, antropolog,  teolog, siyaset bilimci ve endüstri mühendisi  gibi bilim insanlarıyla toplamda 90 saate varan görüşmeler yaptık. Yine çok farklı bilim dallarından  40 kadar bilim insanıyla transdisipliner  bir yaklaşım içerisinde tam günlük bir çalıştay  gerçekleştirdik. Bu arada, yerli yabancı çok sayıda kuruluş ve akademisyenle yuvarlak  masa toplantıları, araştırmalar, çalıştaylar,  konferanslar gerçekleştirdik. Yapılan tüm bu  çalışmalar, bize tekil çalışmalar yerine eğitim  sistemi için yol haritası içeren bir Ulusal Eğitim  Programı hazırlanması gerektiğini düşündürdü.

Bu doğrultuda, programın felsefe, kuram,  model, strateji, yöntem ve tekniklerini içeren çok  sayıda taslak doküman hazırladık. Uluslararası
raporlar, değerlendirmeler, araştırmalar, ulusal  düzeydeki tezler, kitaplar taranarak adı geçen  taslaklar sürekli gözden geçirildi; tasarım  doğrultusunda bir yol haritası oluşturuldu ve  Türkiye için öneri mahiyetinde olan Ulusal  Eğitim Programı ortaya çıktı.


Bu program birçok açıdan ilkleri içinde barındırmaktadır. Bunları kısaca şöyle sıralamak  mümkündür:

 Türkiye’de ilk kez eğitim sistemi için ortak  bir felsefe, kuram, model, strateji ve yönteme  dayalı olan bir yol haritası önerilmektedir.

 İlk kez sivil bir girişim, yani Türk Eğitim  Derneği tarafından ortak dili olan ve eğitim  sisteminin hemen hemen tüm parametrelerini
bütünsel olarak ele alan bir program ortaya  konulmaktadır.

 İlk kez, 2015-2022 yılları arasında belirli bir  takvime sahip olan bir program önerilmektedir.


 İlk kez bu programla siyasi partilere “toplumsal  bir mutabakata dayalı ülke ödevi”  daveti yapılmaktadır. Çünkü bu program,  ulusal eğitimde dönüşümün kamu, özel ve  sivil sektörün aktif katılımıyla gerçekleşeceğine  inanan bir başlangıç noktasına sahiptir.  Bu doğrultuda TED, eğitimin doğası gereği  bir parti ödevi değil, bir ülke ödevi olduğuna inanmaktadır.

 İlk kez bu programla, toplulukları millet  yapan anlam birliği, ortak değerler ve ortak  payda üzerinden bir eğitim sistemi tasarımı
ortaya konulmaktadır. UEP’de bu ülkede yaşayan  tüm vatandaşların çocukları için arzu  ettikleri eğitime ve üzerinde ülke çapında
oydaşabilecekleri düşünülen ortak değer ve  yönelime bağlı kalınmaktadır.

Yukarıda sıralanan ilkleri içinde barındıran UEP,  genel ve özel hedefler içermektedir. Bu hedefler  programın eğitim sistemine yönelik dolaylı ve  doğrudan hedefleriyle alakalıdır.