Milli Eğitim Bakanlığı 2723 Sayılı 80 Cilt Numaralı 2017 Yılı Aralık Ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri konulu 20299769-360.03-E.20525423 sayılı 1 Aralık 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 20299769-360.03-E.20525423 

Konu : Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri                                                                                                                                                                                                         01.12.2017 BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : 17/04/2006 tarihli ve B.08.0.ÖEG.0.13.01.04/1870 sayılı Bakanlık Onayı. Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasında önemli bir role sahip olan öğretmenlerde aranan nitelikler çağın ihtiyaçlarına ve eğitim felsefelerine göre değişiklik göstermektedir.

Günümüzde de çağın gerekleri, öğrencilerin ihtiyaçları, farklı eğitim yaklaşımları, öğretmene mesleki anlamda yeni sorumluluklar getirmektedir. Öğretmenin mesleğini gereği gibi icra edebilmesi ve kendisinden beklenen mesleki sorumluluğu yerine getirebilmesi, yeni anlayış ve ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki niteliklerinin artırılması ile mümkündür.  Bu bağlamda Bakanlığımız öğretmenlerin, “öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken “bilgi, beceri, tutum ve değerleri” kapsayan öğretmen yeterliklerinin belirlenmesini gerekli görmüştür.

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 45’inci maddesinde; “Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.” hükmü ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 15’inci maddesinin a fıkrası “Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak” gereğince öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi görevi Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna verilmiştir. Bu hükümler doğrultusunda ilk olarak Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) kapsamında “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” hazırlanmış ve Bakanlık Makamının ilgi onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

Ancak süreç içerisinde eğitim alanında ülkemizde ve dünyada meydana gelen değişim ve gelişmeler ile 9 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan “Öğretmen Yeterlikleri’nin ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi” eylemi çerçevesinde “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”nin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bağlamda “Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek, öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmek” amaçlarını gerçekleştirmek için Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin güncelleme çalışmaları tamamlanmış olup Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri; “mesleki bilgi”, “mesleki beceri”, “tutum ve değerler” olmak üzere üç yeterlik alanı ile bunlar altında yer alan 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce ilgi Bakanlık Oluru ile yürürlüğe konulan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin yürürlükten kaldırılmasını, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 45’inci maddesi hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüzce güncelleme çalışmaları tamamlanan ve ekte sunulan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin;

● Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde,

● Öğretmen yetiştirmeye yönelik yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretim programlarının düzenlenmesinde,

● Öğretmen istihdamı, adaylık ve yetiştirme süreçlerinde,

● Öğretmenlerin öz değerlendirme yapmasında,

● Öğretmenlerin performans değerlendirme, kariyer gelişimi ve ödüllendirilmesinde,

● Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programlarında ve mesleki gelişim faaliyetlerinde, kullanılmak üzere yürürlüğe konulmasını; Makamlarınızca da uygun bulunduğu taktirde olurlarınıza arz ederim.

Semih AKTEKİN  

Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.  

..../...../2017

 Yusuf TEKİN  

Müsteşar

OLUR

01.12.2017

İsmet YILMAZ