Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yayınlanan aylık zümreler kalkmadı devam edecek.

Çünkü yönetmelikte geçen madde şu şekilde;

Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 111- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Zümre öğretmenler kurulu, okulda
aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıcauzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kurulunakatılır. Tek öğretmen bulunması hâlinde toplantı okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendiaralarından birini başkan seçer.


(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürünonayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek,uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

5.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde dikkat çeken yenilikler şunlardır:

Kurul ve zümre toplantılarının gündem maddelerinin çerçevesinin belirlenmiş olması, okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve türleri şeklinde kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürler kurulu, tek öğretmenli zümrelerin idarecilerle toplantı yapması, ilçe zümrelerinin müdür ve müdür yardımcılarının yönetiminde yapılacak olması ve e-kurul ve zümre modülü gibi yenilikleri içermektedir. Büyük çoğunluğu eskisinin aynısı olan yönerge aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

KURULLAR

1.İl milli eğitim müdürleri kurulu

2.İlçe milli eğitim müdürleri kurulu

3.Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu (Tüm Eğitim Kurumu müdürleri karışık olarak)

4.Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulu (Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve türleri)5.Öğretmenler Kurulu

6.Şube Öğretmenler Kurulu

7.Sanat ve Spor Kurulu

Notlar:

Kurul toplantı gündemi yönergede yazılı olan çerçeve gündem maddeleri esas alınarak, toplantı başkanının uygun gördüğü gündem maddeleri ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile gündeme alınması kabul edilen gündem maddelerinden oluşur.

2. Toplantı tarih, saat, yer ve gündem maddeleri 5 gün öncesinden yazı ile olağandışı durumlarda ise elektronik iletişim araçları ile ilgili kişilere duyurulur.

3. Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulu (Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve türleri) bu yönerge ile yeni düzenlenmiştir.

4.Toplantı gündem maddeleri ve alınan kararlar e-kurul ve zümre modülüne işlenir.

 TÜM DERSLERİN ZÜMRE KARARLARI BURADA..TIKLA İNCELE SONRA İNDİR

Bürokraside görevden alma deprem . Birçok bürokrat görevden alındı!
ZÜMRELER

1.Tek öğretmen varsa müdür veya müdür yardımcısı ile yapılacaktır. (Madde:12)

2.Aynı branş öğretmenlerinden oluşan okuldaki zümreler. Zümre Başkanı Eylül ayından geçerli olmak üzere 2 yıllığına seçilecek. ayrıca yedek başkan seçilir. Zümre toplantıları ders saati dışında yapılır.Zümre toplantıları gündemi yeniden tespit edildi.

3.Okuldaki zümre başkanlarından oluşan ve tek öğretmenlerden oluşan Okul Zümre Başkanları Toplantıları

4.Okullardaki zümre başkanlarından oluşan ilçe zümresi (Her bir zümre toplantısı ilgili alandaki okul müdürü veya müdür yardımcısı yönetiminde yapılır. Ancak bunlar oylamaya katılmazlar.)

5.İlçelerdeki zümre başkanlarından oluşan il zümresi

Notlar:

1. Zümre gündemi yönergede yazılı olan çerçeve gündem maddeleri esas alınarak, zümre başkanının uygun gördüğü gündem maddeleri ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile gündeme alınması kabul edilen gündem maddelerinden oluşturulur.

2. Toplantı tarih, saat, yer ve gündem maddeleri 5 gün öncesinden yazı ile olağandışı durumlarda ise elektronik iletişim araçları ile ilgili kişilere duyurulur.

3.Toplantı gündem maddeleri ve alınan kararlar e-kurul ve zümre modülüne işlenecek. 

• E-okulda ““E-Kurul ve Zümre” modülü açılacak ve zümre ve şube öğretmenler kurulu toplantısı gündem maddeleri, toplantı ve saati 5 gün öncesinden bu sisteme girilecek ve okul idaresi onaylayacak. Zümrenin yapılmasının ardından alınan kararlar da yine aynı modüle işlenecek ve okul müdürünün modüldeki onayının sonrasında yürürlüğe girecek. Kararların uygulanmasının takibi de modül üzerinden yapılacak.

• Bununla birlikte yazılı olarak kurul tutanağı da yine hazırlanmaya devam edecek. Islak imzalar atılacak. Okul idaresine teslim edilecek.

*Okulunda tek zümre olan öğretmenler de bundan sonra müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında zümre yapacak.
*Seçilen zümre başkanı 2 yıl süreyle görev yapacak ve ciddi bir durum olmadığı sürece zümre başkanlığından ayrılamayacak.

• İlçe/bölge/okul zümreleri için belirlenen tarihler de yönergede şöyle yer alıyor;
BİRİNCİ DÖNEM: Eylül ayının ikinci haftasının ilk 2 iş günü içerisinde
İKİNCİ DÖNEM: İkinci dönemin ilk haftasının ilk 2 iş günü içerisinde
SENE SONU: Haziran ayının dördüncü haftasının son 3 iş günü içerisinde