Ajanskamu.Net-Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu yayınlandı. 

Buna göre Sınav başvuruları 28 Şubatta Başlayacak 11 Martta Sona erecek

Sınav 21 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin
7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,” hükmü yer almaktadır.


Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksızizinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir.

Sürenin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 11.03.2019 tarihi esas alınacaktır.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Sınavda Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir. 

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:


a) Genel kültür ve genel yetenek: %35
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10
c) Değerler eğitimi: %5
d) Eğitim ve öğretimde etik: %5
e) Eğitim bilimleri: %35
f) Mevzuat (T.C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî EğitimTemel Kanunu,

01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun,

02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun,

25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarıve Toplu Sözleşme Kanunu, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu,

10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %10

İşte Sınav Takvimi

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Ajanskamu-Özel Haber

www.ajanskamu.net