T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

 

Sayı : 14424368-10.06.01-E.1218818 
Konu : 2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi


17.01.2018

GENELGE
2018/3

Kalkınma Planları ve Hükümet Programı çerçevesinde; Bakanlığımızca temel eğitimde çağ nüfusunun %100 okullaşmasının sağlanması, eğitimde kalitenin artırılması, ikili eğitimden tam gün eğitim uygulamasına geçilmesi, okul öncesi eğitimin 5 yaş grubu çocuklar başta olmak üzere yaygınlaştırılması, yenilenen müfredatın gerektirdiği fiziki ortamların ve donanımın sağlanması, stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim yatırımlarına ayrılan ödeneklerin, öncelikli olarak tam gün eğitim uygulamasına geçilmesi ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla etkin, verimli ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.

1739 sayılı kanunun 51. maddesi gereği; her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler, çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Millî Eğitim Bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.

Yapım programında yer alan ve/veya yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin doğruluğundan ve ilin öncelikli yatırım ihtiyacının planlanmasından İl Millî Eğitim Müdürü bizzat sorumludur. 2018 yılında öngörülen amaç ve öncelikler çerçevesinde; devam eden projelerin tamamlanarak eğitim hizmetine sunulması ve derslik ihtiyacının giderilmesi amacıyla yeni projelerin seçiminde etkili ve isabetli planlama yapılacaktır. Atıl durumda kalacak ya da başka bir hizmette kullanılacak hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir.

Yapım programında yer almakla birlikte yapımına ihtiyaç kalmamış veya gerçekleştirilmesinde önemli zorluklarla karşılaşılan projeler gerekçeleri belirtilerek yapım programından çıkarılması teklif edilecektir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesinde, İl Özel İdaresi bütçelerine bu Kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç olmak üzere, yıllık gelirlerinin en az %20’si oranında ilköğretim ödeneği ayrılması gerektiğinin hükme bağlandığı bilinmektedir.

Bu hüküm gereğince belirtilen ödeneğin artırılması için çaba sarf edilecektir. 2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı; 2017 yılından devreden ödenekler, 2018 yılı için İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenekler, 2018 yılı için Genel Bütçeden gönderilen ödenekler, yerel imkânlarla sağlanabilecek ödeneklerle birlikte hayırsever katkıları dikkate alınarak Valiliklerce (Millî Eğitim Müdürlükleri) hazırlanacaktır.

2017 Yılı Yapım Programında yer alan, sözleşmeye bağlanmış yıllara sari projelerin ödenek tutarları toplamı kadar ödenek, yılı ödeneği olarak konulduktan sonra devam eden ihale edilmemiş projelere öncelik verilecektir. Yıl içinde bitmesi planlanan projelerin ödeneklerinin tamamı, yıllara sari projelerin ise proje tutarlarının en az %20’si kadar ödenek 2018 yılı ödeneği olarak konulacaktır.

2018 yılında tekli eğitime geçecek veya hali hazırda tekli eğitime geçmiş olan iller;

2018 yılı yapım programına yıllara sari yeni iş almaları halinde bu projelerin 2018 yılı ödeneği proje tutarlarının en az %50’si olacaktır.
2018 yılı için oluşturulan bütçenin yıl sonuna kadar eğitim yatırımlarına harcanması için gerekli tedbirler alınacaktır. 2019 yılına devreden herhangi bir ödenek/nakit bırakılmaması hedefiyle programda yer alan işlerin, yasada öngörülen süre içerisinde ihalelerin yapılabilmesi için ihale öncesi çalışmaların zamanında tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesinde; yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı düzenlenmiş ve uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu tutulmuştur.

Özellikle bina yapım işleri; ihale öncesinde hazırlanan teknik şartnamenin ve uygulama projesinin değişikliğe uğramaması için anahtar teslimi götürü bedel yöntemi ile ihale edilmektedir. Bu işlerin uygulama projelerinin ihale öncesinde yeterli ve güvenilir etütlere dayandırılarak, uygulama sırasında herhangi bir değişikliğe maruz bırakmayacak şekilde hazırlanması Kanun gereğidir.

Mevcut eğitim kurumlarının fiziki altyapı eksikliklerinin ve bakım onarımlarının yanı sıra, afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak, geçen yıllarda olduğu gibi, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yer alan mevcut eğitim kurumlarından başlanmak üzere binaların güçlendirilmesine devam edilecek, bu kapsamda yatılı hizmet veren eğitim kurumlarına öncelik verilecektir. Yeni deprem yönetmeliğine göre incelenmeyen ve gerekmesi halinde güçlendirilmeyen eğitim kurumunun kalmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılmasına çalışacaktır. Bu amaçla bağış ve yardımları teşvik için yapılan yasal düzenlemeler ve uygulamaya konulan projeler (Eğitime %100 Destek Projesi) doğrultusunda elde edilen gelirler, programla ilişkilendirilmek suretiyle hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.

Hayırsever katkılarıyla yapılacak okullar için Valiliklerce düzenlenen protokoller, Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığın’dan uygun görüş alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Büyükşehir olan illerimize; büyük onarım, ilk tesis okul eşyası, kamulaştırma-satın alma ve cari harcamalara ilişkin ödenekler, Bakanlığımızın ilgili birimlerince mahalline ayrıca gönderildiğinden, Büyükşehir olan iller Tablo-1’in bu ödeneklere ilişkin kısımlarına
gelir-gider-harcama girmeyecekler, ödeneklerini sadece inşaat projelerinde kullanılmak üzere planlayacaklardır.

Ödenek aktarımında birliği sağlamak ve okul bazlı bütçe uygulamalarını yaygınlaştırmak için büyükşehir kapsamında olmayan 51 ilin özel idarelerine aktarılmak üzere ilgili Genel Müdürlüğünce/Başkanlığınca gönderilen cari, onarım vb. nitelikteki ödenekler; yapım programıyla ilişkilendirilmeden İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından kullanılacaktır.

İl Özel İdarelerinin yıllık gelirlerinin en az %20’si oranında eğitim için ayıracakları ödenekler;

65. Hükümet Programı ve 10. Kalkınma Planı gereği ikili eğitimden tam gün eğitime geçilmesi ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların öncelikle kamulaştırma, yapım, onarım ve donatım gibi harcamalarında
kullanılacaktır. Bu kapsamda derslik ihtiyacı olmayan, okul onarım, donatım ve kamulaştırma işlemleri için fazla bütçe gerekmeyen iller cari giderleri için planlama yapabileceklerdir.

Genel Bütçeden tahsis edilen Anaokulu+Anasınıfı inşaatları ödenekleri sadece bu amaç dahilinde kullanılacaktır. Aksi halde söz konusu ödenekler ihtiyaç olan illere aktarılmak üzere tenkis edilecektir.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler, il bazında Devlet katkısı adı altında detay programına bağlandıktan sonra Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda İl Özel İdareleri bütçelerine aktarılmak üzere Millî Eğitim Müdürlükleri adına veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına Millî Eğitim Müdürlükleri adına gönderilecek ve yerel imkânlarla temin edilen ödeneklerle birlikte onaylı il yapım programı dâhilinde kullanılacak, programda yer almayan projeler için program bütçesinden harcama yapılmayacaktır.

Çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde, bölge ve arsa koşullarına uygun, güvenli, ekonomik, estetik ve nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızca 2014 yılında tip projeler hazırlanarak uygulanmak üzere Valiliklere gönderilmiştir. Kaynağı ne olursa olsun eğitim yapılarının yapımında MEB.2014… kodlu tip projeler seçilecektir. Seçilen özel ve tip projelerin; mimari-statik-elektrik-mekanik-peyzaj-altyapı projeleri; güncel mevzuata (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlara), ihtiyaç programlarına, temel zemini özellikleri ve arsa topografyasına göre ihale öncesinde revize edildikten sonra uygulanacaktır.

Ayrıca ; onarım işlerinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ve eklerinde belirtilen erişilebilirlikle ilgili tedbirler alınacak, özellikle tekerlekli sandalye kullanan fiziksel engelli öğrencisi bulunan okullar başta olmak üzere, gereken düzenlemeler için yeterli
onarım ödeneği ayrılacaktır.

Güvenli Okul Projesi kapsamında, Bakanlığımıza bağlı okulların alan güvenliğinin sağlanması ve tedbirlerin alınması amacıyla; yapımı devam eden ve yatırıma alınacak yeni okullarımızda kurulacak olan kamera sistemlerinin bir örneği daha önce Valiliklere gönderilen teknik şartnameye uygun olarak kurulması için tüm tedbirlerin Valiliğince alınması gerekmektedir.

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında mevcut okullarımızda ağ altyapısı kurulumları 3. Faz ihalesi ile birlikte devam edecektir. Ancak yapımı devam eden ve yatırımla alınacak yeni okullarımızda bundan sonraki süreçte koridorlardan geçen sac tavalar yerine henüz inşa aşamasında sıva altı olarak ağ altyapısı kablolaması yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu sebeple bundan sonra yeni yapılacak okul binalarında sınıf içlerine kadar olan yerel alan ağı kurulumunun bir örneği daha önce Valiliklere gönderilen teknik şartname ve uç sayıları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Programa dahil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları, öncelikle programda yer alan diğer projelerin ödeneklerinden sağlanacaktır. Valilikler ek ödenek taleplerini bütçe imkanlarını da dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandıracaklardır.

2018 yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programında değişiklik yapılmadan uygulanması esastır.

2018 Yılı Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın Proje Parametrelerinde “Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler” başlıklı 7. maddesinden özetle; yılı yatırım programında yer alan detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerin proje parametrelerinde yapılacak değişikliklerin Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın onayıyla yapılacağı bilinmektedir.

Bakanlık onayı ile Temel Eğitim Kurumları Yapım Programına bağlanmış işlerde yetki devri yapılmadığı halde, Valiliklerce proje parametrelerinde (ad, yer, karakteristik, proje tipi, başlama-bitiş yılı, proje tutarı, harcaması, ödeneği) değişiklik yapıldığı, yapılan değişikliklerin iş ihale edildikten sonra Bakanlığımıza intikal ettirildiği tespit edilmiştir. Bu durum inşaatların tasfiyesine ve dolayısıyla eğitim yapılarının hizmete açılmasının gecikmesine, gereksiz maliyet artışlarına, yatırım programının aksamasına ve ödenek temininde güçlüklerle karşılaşılmasına neden olmaktadır. Yetki karmaşasına, yetki aşımına, mali disiplinin bozulmasına mahal verilmeden uygulama birliği sağlanarak, Bakanlık plan ve hedefleri doğrultusunda eğitim yatırımları gerçekleştirilecektir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesi gereğince, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmayacaktır. Valiliklerce, programda yer almayan hiçbir iş için program bütçesinden harcama yapılmayacak ve yeterli ödeneği bulunmayan projeler, ek program ile parametreleri revize edildikten sonra ihale edilecektir.

Eğitim kurumu inşaatlarında yapılması gerekli imalatların ihale öncesinde ortaya konulmaması, ihale öncesinde yeterli etüde dayalı olarak uygulama projesinin ve teknik şartnamesinin yapılmamış olması, Kanunun uygulama projesinin değiştirilmemesi ilkesine aykırılık getirecek şekilde, ihale sonrası proje revizyonu veya sözleşme bedeli üzerinden %10 iş artışı ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

İş artışı, idare tarafından her durumda kullanılabilecek olağan bir hak değil, ancak belli şartların ortaya çıkmasıyla başvurulabilecek bir yöntemdir. Bu şartlar arasında “öngörülemeyen durum” kavramı önem arz etmektedir. İş artışı uygulama sürecinde ortaya çıkan ve önceden öngörülmesi mümkün olmayan durumlarda uygulanması gerekir. Uygulama projelerinde yer alan eksiklik ve hatalar, öngörülebilir nitelikli durumları yansıttığından bu eksiklik ve hataların düzeltilmesi iş artışının konusu olmamalıdır.

Yatırım programlarında yer alan ve projesine uygun olarak Valilik yetki ve sorumluluğunda ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan ve inşaatı devam etmekte olan projelerde sonradan yapılması planlanan imalat değişikliklerinin işin sözleşme bedeli üzerinden %10 iş artışı dâhilinde yaptırılmasına ilişkin taleplerin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24. maddesi gereği öngörülemeyen durum, zorunluluk, sözleşmeye esas proje içinde kalma ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarının dördünü birden taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan (dış cephe, döşeme ve duvar kaplamalarının değiştirilmesi, peyzaj imalatları, sabit mobilya, çevre tanziminde ek istinat duvarı, elektrik tesisatında kapasite artırımı vb.) keyfi değişiklikler için iş artışı talepleri dikkate alınmayacak olup, projeler belirlenen maliyet tavanı, yatırım bütçesi içerinde kalınarak sözleşme dâhilinde tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Valiliklerce zorunlu olmadıkça yatırım programlarında belirlenmiş olan proje maliyetlerinin artırılması talebinde bulunulmayacaktır. Proje maliyetlerinde artış yapılması zorunluluk arz ediyorsa maliyet artışına ilişkin gerekçeli rapor Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına gönderilerek, gerekli onaylar alınacaktır. Valiliklerce, taahhüt altına girildikten ve/veya imalatlar yükleniciye yaptırıldıktan sonra Bakanlığımıza intikal ettirilerek ilave ödenek taleplerinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle proje bedelleri revize edilmeden ya da iş artışına ilişkin Bakanlığımızdan gerekli onaylar alınmadan Valiliklerce işlem tesis edilmeyecektir. Bu hususun Valiliğinizce hassasiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, özel mevzuatlar gerekçe gösterilerek anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %30’unu aşan iş artışı ve ödenek talepleri için; 4734 sayılı KİK, 4735 sayılı KİS Kanunu ve uygulama yönetmelikleri gereği anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde yasal sınır olan sözleşme bedelinin %10’unu aşan iş artışının olması halinde hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Söz konusu işin bu şartlar (%10) dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Valilikler 222 sayılı Kanunun 76’ıncı maddesine göre oluşturacakları bütçe ile bizzat İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacak programlarda belirlenen ilke ve politikalar dâhilinde; Genelge eki program hazırlama esaslarına göre 2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programlarının en kısa sürede, usulüne uygun olarak hazırlanmasını sağlayarak 2 (iki) örnek ile birlikte elektronik ortamda (excel formatında) Bakan adına onaylanmak üzere İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına gönderecek ve onaylanmasına müteakip e-yatırım ve Yatırım Takip Sistemi’ne gireceklerdir. Proje değişiklikleri ve ilerleme aşamaları Yatırım Takip Sisteminden izlenecektir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına ilişkin mekânsal verilerin toplanması ve veritabanı oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle yapım programında bulunan ve eğitim öğretime açılacak yatırımlara ait Program Hazırlama Esaslarında belirtilen belge ve bilgiler, 08.09.2017 tarih ve 13288088 sayılı yazı ekinde Valiliklere gönderilen örnek kroki formunda; kurum kodu, okul adı, derslik sayısı belirtilerek CD halinde Bakanlığımıza gönderilecektir.

Bilgi edinilmesi ve yukarıda yapılan açıklamalar ile ekli esaslar çerçevesinde gereğinin yapılamasını önemle rica ederim.


İsmet YILMAZ
Bakan

EK: 1-2018 Yılı Program Hazırlama Esasları
2-Tablolar

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
-A Planı 
-Kalkınma Bakanlığına  

TEBLĞ