Ajanskamu Net- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile ilgili Sınav Yönergesinde yapılan değişiklikle, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyanların modüle kayıtlarının yapılması, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının sınavlarında görev alanlara ödenecek ücretlerle ilgili maddelerinde değişiklik yapılmış ve ayrıca teorik ve uygulama eğitimi derslerin İncelenmesi ve kontrolünü yapanlara ücret ödenmesi hükmü getirilmiştir.

Yapılan değişikliklerle eğitiıy’fiıuafiyeti şartlarını taşıyanların Özel Mesleki Yeterlilik Modülüne kayıtlarının yapılması,'Çat'lar ile derslerin incelenmesi ve kontrolünde görev alanlara ücret ödenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Yüksekokul mezunu olup eğitimden muaf tutularak sadece (ODY) orta düzey yönetici kurs programının sınavına gireceklerin, Özel Mesleki Yeterlilik Modülüne kayıtlarının yapılabilmesi ve diğer işlemlerinin yürütülebilmesi için; kursiyer başvurusu olan illerde, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek bir ilçede, Özel Öğretim Kurumlan Modülü üzerinden sadece Modülde yer alacak MEM (II Adı) Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu adı ile bir kurs açılacak ve eğitimden muaf tutulan kursiyerlerin kayıt, sınav ve sınavda başarılı olanların belgelendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler Özel Mesleki Yeterlilik Modülüne girilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bu kurs üzerinden yürütülecektir. Yüksekokul mezunu olup eğitimden muaf tutularak sadece (ODY) orta düzey yönetici kurs programının sınavına girmek için Özel Mesleki Yeterlilik Modülüne kayıtiannı yaptıran kursiyerler de, Bakanlıkça döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına sınav ücretlerini yatırarak ilçede yapılacak ilk sınava girerler. Teorik veya uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyerler aralıksız üçer kez daha sınava girerler. Dört sınav hakkında da başarısız olan veya sınava girmeyen kursiyerlerin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel Mesleki Yeterlilik Modülünden kayıtları silinecektir.

2- Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının sınavları için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen bir bankada açılan hesaplardaki meblağ, daha önce özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi dersi sınavları için Bakanlıkça döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına aktarılacaktır.

3- Her ilçe ayrı ayrı olmak üzere, Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet sayfasında yayımlanan Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen hesaplama cetveline göre görevlinin sınavda aldığı görev unvanı dikkate alınarak hesaplanan sınav ücreti listesini hazırlayarak il döner sermaye işletmesi yetkilisine gönderecektir. Hazırlanan listede; sınavda görev alanların; adı ve soyadı, TC kimlik numarası, IBAN numarası, sınav ücreti miktarı, vergi dilimine göre vergi kesintisi miktarı ve bankaya yatırılacak net miktar yer alacaktır.

4- Döner Sermaye İşletmesi tarafından bankada açılan hesaba her ilçe için ayrı ayrı olmak üzere sınav günü o ilçe için yatırılan meblağdan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce sınavda görevlendirilenlerin Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet sayfasında yayımlanan Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen miktardaki brüt sınav ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan miktar ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde il döner sermaye işletmesi yetkilisi tarafından ilgililerin IBAN numaralarına yatırılacaktır.

5- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile İlgili Sınav yönergesinin 10 uncu maddesi hükmü gereği, teorik ve uygulama eğitimi derslerinin incelenmesi ve kontrolünde görev alanlara ödenecek ücret ve Bakanlık görevlisinin harcırah giderleri ilçeler tarafından düzenlenerek ilgililerin IBAN numaralarına yatırılmak üzere il döner sermaye işletmesi yetkilisine gönderilecektir. İl döner sermaye işletmesi yetkilisi tarafından beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına ücret yatırılacaktır.

Ayrıca, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve özel iş makineleri sürücü eğitimi kurslarına;

a) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünün 13/07/2018 tarihli ve 84803 sayılı yazında; 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği kendilerine mavi kart verilenler,

b) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 13/02/2018 tarihli ve 37152 sayılı yazısında; Geçici Koruma Yönetmeliğinin maddesi hükmü gereği kendilerine Geçici Koruma Kimlik Belgesi verilen Bu belgeleri ile T.C. kimlik belgesi veya pasaport istenmeden kayıt olabilecektir.

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 13/07/2018 tarihli ve 131942 sayılı yazısı ile araç tescil işlemleri noterlere devredildiğinden sürücü kurslarındaki eğitim ve sınav araçlarına Türkiye Noterler Birliğinin 29/05/2018 tarihli ve 14726 sayılı yazısında belirtildiği gibi araç tescil belgesinin (Y.3) kullanım amacı" bölümünde "sürücü kursu eğitim aracı” olduğuna dair ibarenin yazılması yeterli olup başka yerde yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıtlı kursiyerlerden sağlık raporunda okutman eşliğinde sınava girmesinin uygun olduğu belirtilenlere ilişkin, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16/07/2018 tarihli ve 13363962 sayılı yazısında; teorik yazılı/e- sınavlarında okuyucu kodlayıcı hizmetinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 28/A maddesi birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereği, 12 kursiyerden az olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerinin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince tamamlanırken;

a) Kursiyerin sınavına gireceği sertifika sınıfı “M”, “Al”, “A2”, “A”, “Bl”, “B”, “BE”, “Cl”, “C1E”, “C”, “CE”, “Dİ”, “DİE”, “D”, “DE” ve “F” sırası takip edilerek aynı kodlu 12 kursiyerden oluşan komisyonlarda birleştirilecek,

b) Aynı kodlu 12 kursiyerden oluşan komisyonlarda birleştirilecek kursiyerlerin sertifika sınıfları aynı olmaması durumunda, ilk sınav saatine yukarıdaki sertifika sınıfı sırası  takip edilerek aynı sertifika sınıfından sınava girecek kursiyerler art arda arada boşluk bırakılmadan modüle girilecek, o sertifika sınıfından sınava girecek kursiyer bittikten sonra aynı komisyona yine yukarıdaki sertifika sınıfı sırası takip edilerek diğer sertifika sınıfından sınava girecek olan kursiyer bilgileri modüle girilecek,

c) 12 kursiyerden oluşan komisyonun kursiyerleri farklı sertifika sınıflarından oluşması durumunda bu komisyonda görevlendirilecek direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği sınavını yapacakları sertifika sınıflarına ait araçları kullanma yetkisi olan sürücü belgesine sahip olanlar arasından seçilecektir.