Ajanskamu.net--

T.C , Memurluğa başlangıç seviyeleri eğitim durumuna göre belirlenirken, lise mezunu olanlar ile lise dengi okul mezunu olanlar arasında memuriyet başlangıç derece/kademesi bakımından farklılık getirilmiştir.Lise ile lise dengi okul mezunu olanlar arasında memuriyete girişte söz konusu olan derece/kademe farkı, bu memurların daha sonra üst öğrenim bitirmeleri durumunda değişmektedir.

Memuriyete giriş seviyesi bakımından lise ve lise dengi okul mezunu olma farkı

Memuriyete hangi derece/kademeden girileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir.

Buna göre;

**Liseyi bitirenler 13 üncü derecenin 3 üncü kademesinden memuriyete başlıyor. (düz lise, anadolu lisesi, temel lise gibi mesleki ve teknik okul niteliği taşımayan liseler)

**Mesleki veya teknik öğrenim verilen liseleri bitirenler 12 nci derecenin 2 nci kademesinden memuriyete başlıyor. (fen lisesi, endüstri meslek lisesi, teknik lise gibi mesleki ve teknik okul niteliği taşıyan liseler)

Bu haliyle, lise mezunu olanlar ile lise dengi okul mezunu olanların memuriyete giriş seviyeleri arasında 2 kademe farklılık olduğu görülmektedir.

Lise ve lise dengi okul mezunu memurların üst öğrenim bitirmesi

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle intibaklarının yapılacağı hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, üst öğrenimi bitiren memur hakkında intibak işlemi yapılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecesi/kademesi yeniden belirlenirken;

-Memurun bitirdiği üst öğrenimin memuriyete başlangıç derecesine/kademesine,

-Memuriyette geçirilen veya geçirilmiş sayılan hizmet süresine,

-Aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresinde bitirip memuriyete girmiş emsalin ulaşmış olacağı dereceye/kademeye,

bakılırken, üst öğrenimin bitiren memurun intibakı yapılırken, ilgililerin üst öğrenim öncesi bitirmiş oldukları okulların memuriyete giriş derece/kademesine ise bakılmamaktadır.

Bu nedenle, lise mezunu olanlar ile lise dengi (mesleki veya teknik) okul mezunu olanlar arasında, memuriyete girişte görülen 2 kademelik fark, bu kişilerin üst öğrenim bitirmeleri durumunda ortadan kalkıyor