Bilindiği üzere, 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlanna Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin "Yönetici" başlıklı (k) bendinde:"Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda müdür ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 inci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin "Müdür Yetkili Öğretmen" başlıklı 42 inci , maddesinde:" Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden biri müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev*, yetki ve sorumluluklarını üstlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde bağımsız müdürlüğü olmayan okullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenler, müdüre ait yönetim hizmetlerini yürütmekle birlikte yönetici sayılmadığından yarı yıl ve yaz tatillerini öğretmenler gibi kullanmaları gerekmektedir.