Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları belirlendi. 

Bugün (15 Ağustos 2019) yayımlanan 1423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan belirlemeye göre;

**ÖSYM Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, fiilen görev yaptıkları süreler karşılığında ek ödeme yapılacak. 

**Ek ödeme, kapsama dâhil personel hakkında belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacak ve ay sonunda ödenecek. Bir aydan kısa süreli görevlendirmelerde ek ödeme gün üzerinden yapılacak ve her ay 30 gün kabul edilecek. 

**Soru hazırlamakla görevlendirilen personele ek ödeme yapılmasında esas alınacak gösterge rakamları ve 2019 yılının ikinci yarısında ek ödemenin aylık tutarı aşağıdaki şekilde olacak. 

Kapsama Dahil Personel
Gösterge Rakamı
2019 yılının ikinci yarısında aylık ek ödeme tutarı
Profesör
40.000
5.538 TL
Doçent
37.500
5.192 TL
Doktor Öğretim Üyesi
35.000
4.846 TL
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi
30.000
4.154 TL
Öğretmen
25.000
3.461 TL
 Bugün yayımlanan Karar 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA GEÇİCİ GÖREVLE GÖREVLENDİRİLENLERE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 6114 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar

MADDE 3- (1) Ek ödeme, kapsama dâhil personele, ekli listede tespit edilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden yapılır. (2) Ek ödeme, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir:

a) Ödemeler ay sonunda yapılır.

b) Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı adam/gün esasına göre hesaplanır.

c) Bir aydan kısa süreli görevlendirmelerde ek ödeme gün üzerinden yapılır. Gün üzerinden yapılan ödemelerde ay 30 gün kabul edilir.

ç) Bu şekilde görevlendirilenlere ek ödeme yapılabilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. Herhangi bir nedenle görevin fiilen yapılmadığı hallerde bu ödemeden yararlanılamaz.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 5/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.

LİSTE 

Görevlendirme Ücretinin Tespitinde Esas Alınacak Gösterge Rakamları
Kapsama Dahil Personel
Gösterge Rakamı
Profesör
40.000
Doçent
37.500
Doktor Öğretim Üyesi
35.000
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi
30.000
Öğretmen
25.000