Sözleşmeli Öğretmenlerin Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmesi ile ilgili MEB'den resmi yazı.

Okulunuz Kurumunuzda 657/4-B Sozle1?meli Ogretmen olarak gorev yapan
ogretmenlerin 0110112020 - 31112/2020 tarihleri arasmda hizmet sozle1?mesi yenilenebilmesi ic;in boş hizmet sozle1eşmesi yazlmlz ekinde gonderilmiştir.


Okulunuz/Kurumunuzda gorev yapan sozle~meli ogretmenlere gerekli duyurunun
yapılması, boş hizmet sozleşmesini doldurtarak Is1ak imzah hizmet sozleşmelerini en geç ... tarihine kadar Okul Miidiirliigiince topiu şekilde Miidiirliigiimiiz lnsan
Kaynaklan Atama Subesine elden teslim edilmesini ve gorevlendirilme ile gorevlendirilme ile bşka Okul Kurumlarmda gorev yapan ogretmenler ise kadrolannm bulundugu okul-kurum adına hizmet sozleşmesinin doldurulmasl gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gosterilmesini rica ederim.

Duyuru için Tıklayınız.

Boş Sözleşme Metni için Tıklayınız.

Örnek Sözleşme Metni için Tıklayınız.