3046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Şube Müdürlüğü esas hizmet birimidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının her birinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin özel yönetmeliklerinde "ŞUBE MÜDÜRÜ" YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU'nda sayılmaktadır. Şube Müdürü, Şube Müdürlüğü Makamı’nı temsil etmekte, bu makamın sorumluluklarını üstlenmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. Bakanlıklarda Müstakil Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde Birim Amiri Müstakil Daire Başkanı iken Müstakil Daire Başkanından sonraki en üst amir Şube Müdürü'dür. Müstakil daire başkanının yokluğunda başkanlığın Birim Amir’liği görevini, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılan birimlerde ise daire başkanın yokluğunda Daire Başkan’lığı görevini vekaleten yürütmektedir.

Başka bir deyişle Şube Müdürü’ne, müstakil daire başkanlıklarında birim amirliği, genel müdürlüklerde daire başkanlığı misyonu yüklenmektedir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının imza ve yetki devri Yönergelerinde Şube Müdürlerine,  İmza Ve Yetki Devri Yapılmaktadır.

Şube müdürleri de Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızasıdır. Aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ise yürütme organının tercihine göre şekillenmektedir. Şube Müdürü olabilmek için belli bir süre hizmet edip, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra, disiplin yönünden sınava girmesine engel bir durumunun olmaması, yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda da başarılı olması gerekmektedir. Şube Müdürleri konusunda uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur.

Bazı Bakanlıklarda yönetsel hiyerarşik kademelerin azaltılması amacıyla Şube Müdürü unvanı kaldırılmış, ancak uygulamada aksaklıklar yaşanmaya başlayınca bazı bakanlıklarda Koordinatör, Şube Yöneticisi, Çalışma Grup Sorumlusu, Şube Sorumlusu gibi yasal dayanağı olmayan pozisyonlar oluşturularak azaltılması amaçlanan yönetsel hiyerarşik yapının korunmasına devam edilmiştir. Bu durum, 3046 sayılı Kanunun kabul ettiği Şube Müdürlüğü hiyerarşi kademesinin Kamuda (B) grubu kadrolarda göreve başlayan her kamu çalışanı Şube Müdürü olarak atanmayı kariyer hedefi olarak belirlemektedir.

Şube Müdürlüğü’nün kaldırılması halinde, kamu çalışanlarının kariyer beklentileri kalmayacak, kamusal hedeflerle işgören beklentileri arasında uyum sağlanamayacak, bunun doğal sonucu olarak da kamu hizmetlerinin sunumu olumsuz etkilenecektir.

3046 sayılı Kanunda sayılan hiyerarşik kademelerde Daire Başkanından sonra gelen Şube Müdürleri;      makam + görev tazminatı almayan, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ, memur, şoför vb. kadrolarda görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis, İstatistikçi gibi unvanlarda görev yapmakta olanlar, Şube Müdürü'ne bağlı olarak çalışmaktadırlar. Örneğin; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarında Mühendis, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıklarında ise Mühendis ve İstatistikçi Şube Müdürü'ne bağlı olarak görev yapmaktadır.

Mühendisin Ek Göstergesi 3600, İstatistikçinin Ek Göstergesi 3000 iken Şube Müdürü'nün Ek Göstergesi 2200'dür.

Ek gösterge farklılığı, amir - memur ilişkisini zedelemek suretiyle çalışma barışını bozmakta, bu durum kamu hizmetinin etkin ve verimli sunulabilmesi noktasında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Şube Müdürü’nün üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde, görev riski karşısında kendisine verilen Ek Göstergenin, kendisine bağlı çalışan ve üzerinde böyle bir sorumluluk olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki kamuda Ek Gösterge bir statüdür.

Ayrıca amir durumunda olan Şube Müdürü’nün Ek Gösterge’sinin memurla aynı olması Şube Müdürü’nün statüsünün yok sayılması sonucunu doğurmaktadır.

Eşit işe eşit ücret sisteminde hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken 2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme sonucu Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiştir. Şube Müdürü ve alt kadrolarda yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamış olup, hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi orantısız şekilde bozulmuştur.

657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken, günümüzde bunun çok uzağındadır. Hal böyleykenbugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir. 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ AYLIK ÜCRETİNE GÖRE BAZI UNVANLARIN

MUKAYESELİ ÜCRET TABLOSU (15.01.2017)

                                                                                                                                           (TL.)

UNVAN

666 Sayılı KHK Öncesi

           (15.7.2011)

666 Sayılı KHK Sonrası

(15.01.2017)

AYLIK

ÜCRET

FARK

FARK ORANI  (%)

AYLIK

ÜCRET (TL.)

FARK

FARK ORANI (%)

Genel Müdür Yrd.

3.176

1.088

52

7.140

2.937

70

Daire Bşk.

3.006

918

44

6.810

2.607

62

Şube Müdürü

2087

 

 

4.203

 

 

Kariyer Uzmanı

2.120

32

0,015

6.055

1.852

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablolarda 30 hizmet yılı ve ¼ dereceler esas alınmıştır.

 

UNVANLARA GÖRE GÖREV AYLIKLARI VE EMEKLİLİK AYLIĞI

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (15/01/2017)

 

UNVAN

 

EK GÖSTERGE

MAKAM,

TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATI

 

AYLIK

ÜCRET

 

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

ÜCRETTEKİ DÜŞME MİKTARI

DÜŞMEORANI

( % )

Başbakanlık Müsteşarı

8000

15000+20000

10.102

7.182

2.920

0,27

Bakanlık Müsteşarı

7600

10000+19000

9.673

6.547

3.126

0,32

Bakanlık Müsteşar Yrd.

6400

7000+17000

8.777

5.804

2.973

0,34

Genel Müdür

6400

7000 +17000

8.777

5.804

2.973

0,34

Genel Müdür Yrd.

3600

3000 + 9000

7.140

4.001

3.139

0,44

Daire Bşk.

3600

2000 + 8000

6.810

3.801

3.009

0,44

Şube Müdürü

2200

YOK

4.203

2.234

1.969

0,47

Kariyer Uzmanı

3600

2000 + 8000

6.055

3.801

2.254

0,37

Mühendis

3600

YOK

4.274

2.802

1.472

0,34

Programcı, Çözümleyici

2200

3.395

2.234

1.161

0,34

İstatistikçi, Matematikçi

3000

3.749

2.298

1.451

0,39

Diğer Uzmanlar

2200

3.123

2.234

889

0,28

Şef

2200

3.068

2.234

834

0,27

Memur

2200

2.827

2.234

593

0,21

VHKİ

2200

2.927

2.234

693

0,24

Şoför

2200

2.827

2.234

593

0,21

*Emekli aylığı hesabında 30 hizmet yılı esas alınmıştır.

 

Şimdiye kadar kendileri ile ilgili hiçbir talepte bulunmayan Şube Müdürlerinin mutlaka hak ettiği “Kariyer Meslek Gurubu” içinde sayılarak, mağduriyetlerine sebep olan gelir kaybının giderilmesi gerekmektedir. 15.000 Şube Müdürü Mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir.

Hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanması, 666 sayılı KHK ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesi, 3600 ek gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılarak, 375 sayılı KHK’nın eki I sayılı cetvelden çıkartılarak, II  sayılı cetvelin 9.sırasına dahil edilmesi hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

Cengiz CEBECİ

Şube Müdürleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı