Daha önce 18 Mart 2018 tarihinde yapılacağı düşünülen şube müdürlüğü sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz ile 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı kesinleşti. 513 şube müdürünün atamasının yapılacağı şube müdürlüğü sınavına onbinlerce eğitimci çalışmalara başladı. 

Şube müdürlüğü sınavında sorulacak soruların konu başlıklarını Türkçe dil bilgisi, Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Yönetim, liderlik ve organizasyon, İnsan hakları ve demokrasi, Yönetimde etik, Türk idare sistemi, Protokol kuralları,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel kültür olarak sıralayabiliriz.

Belirlenen konu başlıklarının netleşmesiyle şube müdürlüğü sınavında çıkması muhtemel olan soruları ve cevaplarını sizler için hazırladık.

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

 

 


SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

SORU: Aşağıdakiler hangisi avrupa birliğinin dillerinden biri değildir?

A)      Arapça
B)      Çince
C)      İngilizce
D)     Fransızca
E)      Japonca


SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?


A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Bloku
B)   Batı Avrupa Birliği
C)   Doğu Bloku
D) Üçüncü Blok


SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) En yüksek Devlet memuru aylığı
B) Devlet memuru aylığının iki katı
C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı

 

SORU: 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sı­ralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

A)       Altı Ay
B)       Bir Yıl
C)       İki Yıl
D)       Üç Yıl
E)        Dört Yıl

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?

A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya


SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortak­laştırılması süreci aşağıdakilerdon hangisini tanımlar?


A) Emir verme
C) İletişim
B) Emir alma
D) Yazışma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla kaç dekar olabilir?

A)  10  
B)  50
C)  30
D)  20

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

A)   Revize işlemi
B)   Aktarma işlemi
C)   Serbest bırakma işlemi
D)   Ekleme işlemi

SORU: 5018 sayılı Kanun'a tabi kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağı dakilerden hangisi yoktur?

A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi


SORU: 15. Protokol kurallarına göre bir törende en son ko­nuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

A)        Ev sahibi
B)         Konuk
C)        En üst kişi
D)        Sunucu
     
SORU: En üst kişinin eşi 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli ra­poru olmalıdır?

A)       %20
B)        %40
C)        %50
D)       %60
E)        %70

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?

A)     İçişleri Bakanlığı
B)     Adalet Bakanlığı
C)     Maliye Bakanlığı
D)     Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı


SORU: 43. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan’a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir? 

 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

SORU: Kore Savaşı’na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesinin anlatıldığı Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Can Ulkay
B) Serdar Akar
C) Çağan Irmak
D) Nuri Bilge Ceylan

SORU: T.C. Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.
B) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır.
D) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerden biri değildir?


A) Suriye Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Çanakkale Cephesi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?


A) İran 
B) Irak
C) Türkiye 
D) Pakistan


SORU: Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekle- şen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?


A) Efektif kur 
B) Çapraz kur
C) Cari kur 
D) Dalgalı kur


SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin en fazla yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?


A) Onuna 
B) On beşine
C) Yirmisine 
D) Yirmi beşine


SORU: En az bir yıl çalışan ve performans değerlendirmesine göre başarılı olan aday öğretmenin girmeyi hak ettiği sınavla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur.

 

A ) Yazılı sınava girer
B ) Sözlü sınava girer
C ) Yazılı ve sözlü sınava girer
D ) yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girer


SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?


A) Kınama

B) Devlet Memurluğundan Çıkarma

C) Aylıktan Kesme

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması

E) Uyarma


SORU: Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 

A ) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
B ) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
C ) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
D ) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
E ) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.


SORU: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A ) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
B ) Bir başkan ile on üyeden oluşur.
C ) Kurul Başkanı ve üyeleri, en az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezunu olmalıdır.
D ) Kurul öğretim üyeleri, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar ve kamu görevlileri arasından seçilir.
E ) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir.


SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?


I. Küçükler ve kadınlar


II. Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar


III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar


A) I-II 

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III


SORU: Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi kurumun görevidir?

 

A ) Talim Terbiyeye Kurulu
B ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C ) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
D ) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet Memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5


SORU: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütülür. Yukarıda görevleri anlatılan Bakanlık Maarif Müfettişleri hangi kuruma bağlı olarak görev yapar?

 

A ) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
B ) Özel Kalem Müdürlüğü.
C ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
D ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E ) Teftiş Kurulu Başkanlığı


SORU: Proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri kim tarafından yapılır?

 

A ) Kurumun bulunduğu ilçenin kaymakamı
B ) Kurumun bulunduğu ilin valisi
C ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D ) Müsteşar
E ) Bakan


SORU: Aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 

A ) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak
B ) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak
C ) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek
D ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek
E ) Ders kitaplarının ölçme değerlendirme bölümlerini hazırlamak


SORU: Aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 

A ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.
B ) Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak.
C ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını,
ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
D ) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek
E ) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.


SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir? 

 

A) kamu ihale kanunu
B) devlet ihale kanunu
C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu
D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
E) kamu ihale sözleşmesi


SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanan soruşturma izni vermeye yetkili merci yanlış verilmiştir?

 

A ) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
B ) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan, 
C )Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
D ) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, 
E ) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında, Bakanlar Kurulu


SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Batı Bloku
B) Batı Avrupa Birliği
C) Doğu Bloku
D) Üçüncü Blok


SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?


A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar


SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasınaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hakinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?


A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl


SORU: Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?


A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca


SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.


SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar, harcama yetkilisi mutemedine avans verilmesi ve mahsup edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) Harcama yetkilisinin uygun görmesi gerekir
b) İvedi ve zorunlu giderlerden olması gerekir
c) Süresinde mahsup edilmezse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin uygulanması gerekir
d) Avans karşılığı ödeneğin saklanması gerekir.


SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.


SORU: 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüşünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir?


a) Hazine Müsteşarlığı
b) Maliye Bakanlığı 
c) Sayıştay 
d) Türkiye İstatistik Kurumu


SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) En yüksek Devlet Memuru aylığı tutarı
B) Devlet Memuru aylığının iki katı tutarı
C) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı


SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?


A) %20
B) %40
C) %50
D) %60
E) %70


SORU: 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan'a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?


A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35


SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya


SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortaklaştırılması süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


A) Emir verme
B) Emir alma
C) İletişim
D) Yazışma


SORU: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?


A) 10
B) 50
C) 20
D) 30


SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?


A) Revize işlemi
B) Aktarma işlemi
C) Serbest bırakma işlemi
D) Ekleme işlemi

SORU: Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?


A) Ev sahibi
B) Konuk
C) En üst kişi
D) Sunucu
E) En üst kişinin eşi


SORU: 5018 Sayılı Kanun'a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi


* İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından belirlenen İslam Turizm Başkenti 2018 Yılında iran’ın Tebriz kenti Oldu.


* Türkiye Rusyadan S-400 Satın alan ilk NATO ülkesi oldu.


SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?


A) İçişleri Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır.?


A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) ..


SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir? 

A) kamu ihale kanunu
B) devlet ihale kanunu
C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu
D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
E) kamu ihale sözleşmesi


ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAVI

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?

A) İyi bir öykü yazarı olmak öncelikle iyi bir öykü okuru olmayı gerektirir.
B) Kendinize iyi bir öykü kitaplığı oluşturmanız yazarlığınızı geliştirecektir.
C) Öykü, özellikle de kısa öykü, yaşamdaki ayrıntıları kaçırmamaktan geçer.
D) Bir bütündeki güzelliği oluşturan da ayrıntılar değil midir zaten?
E) Okumak, okumak yine okumak ve ayrıntıları kaçırmamak, öykü bu işte!


2. Bazıları tiyatro üstüne düşünmeye kalktılar mı, tiyatro için bir diyecekleri oldu mu, tiyatroyu neden öbür sanatların yanında bir sanat saymıyorlar? Tiyatroyu neden sanat kavramının dışında, bambaşka bir çaba gibi ele alıp incelemeye girişiyorlar? Daha genel, genel olduğu için de daha kesin konuşsalar olmaz mı? Paragrafta yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

A) İnsanların tiyatroya gereken önemi vermemesinden
B) Tiyatronun üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmemesinden
C) Tiyatronun bağımsız bir edebiyat ürünü olarak görülmemesinden
D) Tiyatro eserlerini sahneleyebilecek kadronun yetişmemesinden
E) Tiyatronun diğer sanatlar gibi bir sanat olarak görülmemesinden


3. Romanımız roman eleştirisinden en az yüz adım öndedir. Bu bir abartı değildir. Romancılığımızın son on yıllık dökümünü yapıp bir o kadar da onlar üzerine yazılanlara bakıldığında bunu apaçık görmemiz mümkündür. Roman eleştirisine yönelik çalışmalar yok denecek kadar az. Dünya ölçüsünde romanlarımız olmasına karşın roman eleştirimizin o düzeyin oluşumunun izleyicisi, yönlendiricisi olduğunu söylemek güç. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romancılığımız son on yılda çok fazla gelişme göstermemiştir.
B) Roman eleştirimiz, romanımızın yönlendiricisi olacak düzeyde gelişmemiştir.
C) Roman eleştirisine yönelik çalışmalar olması gerekenden azdır.
D) Romanlarımız dünya romanları ölçüsünde gelişmiştir.
E) Son on yılda romancılığımızda gözle görülür gelişmeler olmuştur.


4. Aşağıdakilerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?

A) Adamın yaşlı yüreği heyecanla çarpmaya başladı.
B) Aradan geçen onca yıl buhar olup uçmuştu.
C) Genç adam, birden taksi şoförünün omzuna yapıştı.
D) Taksiden inip evin önünde dikildi.
E) Evin her köşesini inceledi, geçmiş günleri düşündü.


5. 1891 yılının o büyüleyici akşamında, vals yapan çiftler, kendilerinden geçmişlercesine dönüyorlardı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

 

A) “dönüyorlardı” “dönüyordu” yapılarak.
B) “kendilerinden” “kendinden” yapılarak.
C) “geçmişlercesine” “geçmişçesine” yapılarak.
D) “çiftler”den sonraki virgül (,) kaldırılarak.
E) “vals yapan” sözcükleri cümleden çıkarılarak.


6. Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde İnsan İlişkilerinin ilkelerinden değildir?

A) İnsan insana ilişkidir.
B) Yetişkinle çocuk arasında bir ilişki
söz konusudur.
C) Biz olmayı gerektirir.
D) Adalet ister.
E) Kendini bilme


7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişimcide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Dürüstlük
B) Kişiye değer vermek
C) Kredibilite-zeka
D) Duyarlılık
E) İş takip becerisi


8. Aşağıdakilerden hangisi otokratik liderlik tarzının özelliklerinden değildir?

A) Katılımcılığı benimser,
B) Tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışır,
C) Tüm yönetim yetkisi liderdedir.
D) Liderler astlarını, emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive eder.
E) Bu liderlik tarzı otokratik ve bürokratik toplumlarda yetişmiş ve eğitim görmüş izleyicilerin beklentilerine uygundur.


9. Örgütte değişen çevre koşullarının gereklerine uygun bir dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme; saygınlık, güven ve cesaret uyandıran özelliklerle izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileyerek, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecini harekete geçiren liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karizmatik liderlik
B) Dönüşümcü liderlik
C) Demokratik-katılımcı liderlik
D) Transaksiyonel (etkileşimci) liderlik
E) Liberal-tam serbesti tanıyan lider


10. Aşağıdakilerden hangisi Yönetici ve Lider farklardan
biri değildir?
Lider
A) Yönlendirir
B) Yenilik peşindedir, mevcudu geliştirir
C) Otoritesini statüden alır
D) Astlarını yetkilendirir
E) Katılımı vurgular
Yönetici
A) Yönetir
B) Mevcut düzeni sürdürür
C) Otoritesi kendisindendir
D) Yetkileri kendisinde toplar
E) İtaati Vurgular


11. Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından
biri değildir?
A) Yaşama Hakkı
B) Kişi Dokunulmazlığı
C) Eğitim Hakkı
D) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
E) Mülkiyet Hakkı


12. Kimseye zarar vermediği sürece yaptığı davranışı
olumlu bulan ve kendini haklı gören etik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sonuççu ya da Teolojik Kuram
B) Dentolojik Kuram
C) Haklar Temeline Dayalı Etik
D) Erdem veya Karakter Temeline Dayanan Etik
E) Kazuistik veya Örnek Olaylara Dayalı Etik


13.Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara,
görevlerinde yardımcı olmak, belli konularda
görüş bildirmek ya da denetimde bulunmak amacıyla
kurulmuş yardımcı kuruluşlardan değildir?
A) Milli Güvenlik Kurulu
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Sayıştay


14. İl özel idaresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İl özel idaresinin karar organı, il genel meclisidir.
B) İl genel meclisi üyeleri, iller adına seçilmektedir.
C) İl genel meclisi seçimleri, tek dereceli, nispi
temsil yöntemiyle, serbest, eşit, gizli oy, açık
sayım ve döküm esasına göre beş yılda bir
yapılır.
D) İl genel meclisinin üye sayısı, ildeki ilçelerin
sayısına ve ilçe nüfuslarına göre değişmektedir.
E) İl encümeni, il genel meclisinde karara
bağlanacak konuların ön incelenmesini yapan
ve daha çok “yürütme”ye ilişkin fonksiyonları
olan bir organdır. 


15. Aşağıdakilerden hangisinde protokol kuralları uygulanmaz?
A) Özel hayat
B) Makam odası
C) Toplantılar
D) Resmi davet ve ziyaretler
E) Törenler


16. Aşağıdakilerden hangisinin Sayılı Medeni Kanunla
ortaya konulan gelişmelerden değildir?
A) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı
B) Evlilikte devlet güvencesi hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Eşit miras hakkı
E) Tek Eşlilik


17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’e ait eserlerden
biri değildir?
A) Vatandaş için medeni bilgiler
B) Cumali Ordugahı
C) Tabiye tatbikat ve seyahati
D) Suyu arayan adam
E) Nutuk


18. Kyoto Protokolü kaç yılında sonra erecektir?
A) 2015
B) 2020
C) 2030
D) 2040
E) 2050


19. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi
dillerinden biri değildir?
A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca


20. UNESCO 2013 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir?
A) Piri Reis
B) Barış
C) Arap Baharı
D) Sandy
E) Diyalog


21. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi daimi üyelerinden biri değildir?
A) Almanya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Rusya
E) Çin


22. Türkiye’nin komşuları arasında, yüzölçümü
Türkiye’nin yüzölçümünden büyük olanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Suriye
B) İran
C) İrak
D) Azerbeycan
E) Ermenistan


23. T.C. Anayasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden
hangisine üye seçmez?
A) Danıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Askeri Yargıtay
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) Yargıtay


24. T.C. Anayasına göre aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanı seçilme şartlarından değildir?
A) 40 yaşını doldurmuş olmak
B) Yüksek öğrenim görmüş olmak
C) Milletvekili olmak
D) En az 20 milletvekili tarafından aday
gösterilmek
E) Yükümlü olduğu askerlik görevini yapmış olmak


25. T.C. Anayasasına göre Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun üye sayısı kaçtır?
A) 17 asıl üye
B) 22 asıl 12 yedek üye
C) 7 asıl 4 yedek üye
D) 6 asıl 5 yedek üye
E) 9 asıl üye


26. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile
Başbakan ya da bir Bakan’ın görev suçu işlediği gerekçesi
ile Yüce Divan’a sevki amaçlanır?
A) Soru
B) Genel Görüşme
C) Meclis Araştırması
D) Meclis Soruşturması
E) Gensoru

 


27. T.C. Anayasasına göre Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini
sona erdirmez?
A) Ölüm
B) Bakan olma
C) Cumhurbaşkanı seçilme
D) Mazbatanın iptali
E) Vatandaşlıktan çıkma


28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre lise
mezunu bir Devlet memurunun, memuriyete giriş ve
yükselebileceği derece ile kademe aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Giriş: 15/1 Yükselebileceği: 7/son
B) Giriş: 14/2 Yükselebileceği: 5/son
C) Giriş: 13/1 Yükselebileceği: 4/son
D) Giriş: 13/3 Yükselebileceği: 3/son
E) Giriş: 10/2 Yükselebileceği: 2/son


29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık
izinlerin kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) 10 yıl hizmeti olan memurların yıllık izni
20 gündür.
B) 15 yıl hizmeti olan memurun yıllık izni
30 gündür.
C) 8 yıl hizmeti olan ve son 4 yıl izin kullanmayan
memur 40 gün izin kullanabilir.
D) Yıllık izinleri memur, uygun göreceği
zamanlarda kullanabilir.
E) Zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve
dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 


30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetkili
olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve
televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memura
aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe İlerlemesinin durdurulması
E) Devlet memurluğundan çıkarma


31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevi
başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurunun
görevden uzaklaştırılması durumunda, görevden
uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruş-
turmaya başlanması gerekir?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 15
E) 30


32. “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı
gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye,
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki
ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Her yerde eğitim
B) Genellik ve eşitlik
C) Eğitim hakkı
D) Süreklilik
E) Planlılık


33. “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi
alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.” ifadesi aşağıdaki
eğitim kademelerinden hangisinin amaçlarındandır?
A)  İlköğretim
B)  Ortaöğretim
C)  Okul öncesi
D)  Mesleki eğitim
E)  Yüksek öğretim


34. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun
hükümlerine göre Devlet adına
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
B) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi
okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni
olmaksızın açılamaz.
C) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri,
Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.
D) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık
tarafından açılmış veya açılacak okullar
(Askeri liseler dahil) ile özel okulların
derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına
aittir.
E) İlköğretim Kurumları kesintisiz sekiz yıl süreli
ve zorunlu okullardan oluşur. 


35. İlköğretim haftası ne zamandır?
A) Eylül ayının ilk haftası
B) Eylül ayının ikinci haftası
C) Eylül ayının üçüncü haftası
D) Eylül ayının dördüncü haftası
E) Ekim ayının ilk haftası


36. Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız
olan geçici öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi
okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta
bulunanlardan kaç yıl içinde öğretmen okulu
bitirme imtihanlarını veremeyenlerin görevlerine son
verilir?
A) 2 yıl
B) 5 yıl
C) 8 yıl
D) 10 yıl
E) 15 yıl


37. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil
öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için
kaç metrekare arası bir arazi, öğretmen bahçesi olmak
üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut
okula gelir sağlayacak araziden ayrılır?
A) 100-200
B) 200-400
C) 300-500
D) 500-1000
E) 100-1500


38. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Talim Terbite Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört)
yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında
1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa
uzatılabilir.
B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet
bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim
yılı görev yapması esastır.
C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim
tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak
kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel
hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin
işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup
Başkanlığının görevlerindendir.
D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile
okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak. “
Strateji Geliştirme Başkanlığının
görevlerindendir
E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve
doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli
tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının
görevlerindendir.


39. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre
özel eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek
dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye
sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç
katı ilgililerden müteselsilen tahsil edilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6


40. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre
Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sı-
ralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen
öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları
yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre
aylıksız izin verilebilir?
A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl
E) Dört Yıl


41. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye
göre aşağıda yer alan görev – birim eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve
ustaların genel ve meslekî eğitimlerini
sağlamak - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü
B) Bakanlığın görev alanına giren konularda
Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve
kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve
gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek Rehberlik
ve Denetim Başkanlığı
C) Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları
belirleyerek yurtdışına yükseköğrenim görmek
amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler,
bunların sayıları, burs durumları, yurtdışındaki
öğrenim aşamaları, öğrenim planları ve
dönüşlerinde istihdamlarının sağlanması ile
ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu
sağlamak - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
D) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel
yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını
planlamak, uygulamak ve değerlendirmek Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim
hizmetlerini yürütmek - Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü


42. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Talim Terbite Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört)
yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında
1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa
uzatılabilir.
B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet
bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim
yılı görev yapması esastır.
C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim
tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak
kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel
hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin
işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup
Başkanlığının görevlerindendir.
D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile
okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.”
Strateji Geliştirme Başkanlığının
görevlerindendir
E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak
bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve
doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli
tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının
görevlerindendir.

 


43. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki
memurlar veya diğer kamu görevlilerinden hangisi
hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı yapar?
A) Valiler
B) İlçe milli Eğitim Müdürlüğü
C) Kaymakamlar
D) İl Milli Eğitim Müdürleri
E) Okul Müdürleri


44. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre yetkili
mercinin, ön inceleme sonucunda verdiği soruşturma
izninin açılmasına veya açılmamasına dair karara kaç
gün içerisinde itiraz edilebilir?
A) 10 gün
B) 7 gün
C) 1 ay
D) 15 Gün
E) 30 Gün


45. Orta Vadeli Program aşağıdakilerden hangisi tarafından
hazırlanır?
A) Bakanlar Kurulu
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
E) Yüksek Planlama Kurulu 


46. TBMM, Sayıştay, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Bütçelerini hangi ayda TBMM’ye Gönderirler?
A) Mayıs
B) Haziran
C) Temmuz
D) Eylül
E) Ekim 


47. Sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla yüklenicilere
teminat karşılığında bütçe dışı ne kadar avans ödenebilir?
A) % 20
B) % 30
C) % 50
D) % 60
E) % 90


48. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre İdarelerce
yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı
görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak biçimde
yabancı ülkelerde kaç gün önce ilan yapılır?
A) 10 gün
B) 14 gün
C) 25 gün
D) 40 gün
E) 45 gün


49. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Dalyan,
voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar,
nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz
ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında,
kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak
olan üretme yerleri kaç yıla kadar kiraya verilebilir?
A) 49 yıl
B) 15 yıl
C) 10 yıl
D) 5 yıl
E) 3 yıl


50. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi ihale komisyonu çalışma usullerinden
değildir?
A) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
B) Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
C) Kararlarda çekimser kalınamaz.
D) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur.
E) Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.


51. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre İhale sonucunun
bütün isteklilere bildiriminden itibaren kaç
gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15


52. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na
göre, sözleşmenin devrine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin
yazılı izni ile başkasına devredilebilir.
B) Sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden
üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir
sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.
C) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların
aranması zorunludur.
D) İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler
feshedilir.
E) Sözleşme yapıldıktan sonra hiçbir surette
devredilemez ve devir alınamaz.


53. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç kişiden
oluşur?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11


54. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler, teftiş
ve denetleme yetkileriyle ilgili olarak bir memura,
usulüne göre savunmasını aldıktan sonra kaç günlüğe
kadar aylıktan kesme cezası verilebilir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15


55. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre İl idare kurulları
kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine
başvurulur?
A) Vali
B) Bakanlar Kurulu
C) İl Genel Meclisi
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanlığı


56. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkçe olmayan
ve iltibasa meydan veren köy adları, nasıl değiştirilir?
A) İlgili il daimi encümeninin görüşü alındıktan
sonra İçişleri Bakanlığı’nca
B) Halk oylamasıyla
C) Kanunla
D) Bakanlar Kurulu kararı ile
E) İlgili Valiliğin kararı ile


57. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu’na göre, sendika ve konfederasyon
tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi
zorunlu değildir?
A) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak
usul ve esaslar
B) Üyelik ödentisinin oranı
C) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve
adresi
D) Sendika veya konfederasyonun dış denetim
usulü
E) Sendika veya konfederasyonun feshi


58. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
genel kurulların toplantı zamanıyla ilgili olarak doğru
bir bilgidir?
A) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 15 gün
içinde yapılır.
B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 1 ay
içinde yapılır.
C) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 45 gün
içinde yapılır.
D) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 3 ay
içinde yapılır.
E) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 6 ay
içinde yapılır.


59. Aşağıdakilerden hangisinin Eğitim Öğretimini yapan
aynı ve benzeri Özel Öğretim Kurumu açılamaz?
A) Dil Eğitim Öğretimi Yapan
B) Din Eğitim Öğretimi Yapan
C) MTSK Eğitim Öğretimi Yapan
D) Özel Eğitim, Eğitim Öğretimi Yapan
E) Turizm Eğitim Öğretimi Yapan


60. Bir özel öğretim kurumunun, öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunlu olan sayısal veri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 3/1
B) 3/2
C) 3/3
D) 4/1
E) 5/1 

 

Kamuajans.com