T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 15722819/841.02.01
Konu: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanan ''İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun'' 14'üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28'inci maddesi değiştirilmiş ve anılan maddeye;

''Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.'' şeklinde fıkra eklenmiştir.

Daha önce 3 yıl veya altında sözleşme süresi belirlenmesi idarelerin takdirine bırakılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresi, eklenen fıkra ile birlikte 3 yıl olarak belirlenmiştir. Anılan hizmet alımlarının 3 yılın altında yapılması hususu ise üst yöneticinin onayına tabi tutulmuştur.

Bu kapsamda, Merkez Teşkilatı, İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı Sağlık Tesislerinde yapılacak olan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin hangi durumlarda üç yılın altında yapılabileceğine ilişkin üst yönetici onayı düzenlenen Genel Yazılar ile belirlenmiştir.

Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız 05.12.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında ''Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen alt işveren işçileriyle ilgili düzenlemeye de değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin, halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4/C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4/B kasrosuna alınıyor. Böylecek kamuoyunda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz. Böylece inşallah bu sorun ortadan kalkıyor, artık bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor, hepsi böylece işçi kadrosuyla görev alıyorlar.'' yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sebebiyle; sözleşmesi sona erecek olan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının ihalelerinin yapılıp yapılmaması ve/veya yapılması planlanan ihalelerin yüklenme süresinin ne kadar belirlenmesi gerektiği ile ilgili tereddütler oluştuğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Sağlık hizmeti sunumunun ertelenemez ve geciktirilemez olmasından hareketle; hizmet sunumunda aksamaların önüne geçilmesi ve gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi amacıyla Merkez Teşkilatı, İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerince bundan sonra yapılacak olan ''süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin'' yüklenme sürelerinin Dört (4) ayı aşmayacak şekilde belirlenmesi hususunda

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Dr. Ertuğrul ÜNKOÇ
Başkan

Uygun görüşle arz ederim.
.../12/2017

Dr. Şuayip BİRİNCİ
Müsteşar Yardımcısı

OLUR
.../12/2017

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar