Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hükümlerle birlikte yürütülmektedir. Özel eğitim hizmetlerinde eğitsel değerlendirme ve tamlama sürecinden başlayarak tüm aşamalarda iş ve işlemleri hızlandırmak, hizmetin daha verimli yürütülmesini ve erişilebilir olmasını sağlamak, özel eğitim alanındaki gelişmeler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim imkânlarının geliştirilmesi gibi amaçlarla Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 07/07/2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin yayımlandığı tarihten itibaren il milli eğitim müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze çeşitli konularda görüş talebini içeren yazılar intikal etmiş olup, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli cevaplar verilmiştir. İl milli eğitim müdürlüklerinden gelen yazılara ilişkin yapılan incelemede aynı konuya ilişkin farklı illerden veya aynı ilden farklı zamanlarda görüş taleplerinin geldiği görülmüştür.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce, il milli eğitim müdürlükleri tarafından sıkça sorulan sorulara ilişkin ilgili mevzuatta yer alan hükümler esas alınarak verilen cevapların derlenmesiyle soru-cevap belgesi hazırlanmıştır.

îl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ekte gönderilen soru-cevap belgesinin incelenerek uygulamada birlik sağlanması amacıyla tüm okul/kurum müdürlüklerine duyurulması büyük önem arz etmektedir. Belgede yer alan hususlara ilişkin gerekli iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.