Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nde Veteriner olarak görev yapan üyemiz Şakir YILDIRAN'ın aile yardımının geriye dönük ödenmesine yönelik talebini içeren idare mahkemesi davası sonuçlandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü'nde Veteriner olarak görev yapan üyemiz Şakir YILDIRAN'ın aile yardımının geriye dönük ödenmesine yönelik talebini içeren idare mahkemesi davası sonuçlandı. Üyemizin eşinin 15.02.2015 tarihinde ücretsiz izne ayrılması sebebiyle, ücretsiz izne ayrılış tarihi itibariyle hak ettiği ileri sürülen aile yardım ödeneğinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin 26.04.2016 tarih ve 23618647-2351-491 sayılı işlemin, aile yardımı ödeneğinin yasal hakkı olduğu iddiasıyla iptali ve ödenmeyen aile yardımlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan 2016/2843 dosya numaralı dava üyemiz lehine sonuçlanmış bulunmaktadır.
Davanın Karar Metninde; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara aile yardımının (eş yardımının) ne şekilde ve ne zaman ödeneceği açıkça hükme bağlanmış olmakla beraber eş yardımının geriye dönük olarak talep edilemeyeceği yönünde bir düzenlemenin bulunmadığı (bu yönde bir hükme yer verilmediği ) anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının eşinin ücretsiz izne ayrıldığı tarihi izleyen aydan itibaren aile yardımına hak kazandığı ve söz konusu aile yardımının 15.03.2015 tarihi itibariyle alması gerektiği sonucuna varıldığından aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denilmiştir.