mahmutbalta @ hotmail.com

Yıllardır farklı yöntem ve yönetmelikler ile uygulamaya konulan ve bundan dolayı sürekli eleştiri konusu olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları yönetici atamalarının, 2019 yılı için yeniden ve ilk defa görevlendirme olmak üzere iki şekilde yapılacağı duyuruldu.

İlk defa atanacaklar için sınav şartının getirildiği bu yönetmelikte yeniden atanacaklar için ise ‘’Ek 1 formu’’ üzerinden değerlendirme yapılacak ve bunun sonucunda oluşacak puan üstünlüğüne göre görevlendirmeler gerçekleştirilecek.

Yeniden atamalar ‘’Ek 1 formu’’ üzerinden olunca bu form kendi içinde değerlendirilerek, eksiklikleri ve eğitimcileri mağdur eden yönleri eğitim kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı.

Ek 1 formunu incelediğimiz de formun A ve B olmak üzere iki bölümden oluştuğunu görmekteyiz.

A bölümünde kişisel bilgilerden sonra ‘’Eğitimler’’ kısmı ile puanlama başlıyor.

Ön lisan ve lisans eğitiminin her bir yılı için 1 puan (En fazla 4 yıl) denilen madde incelendiğinde;

Bu bölümün 4 yıl ile sınırlandırılmasında;

1.Hazırlık ile birlikte üniversite eğitimini 5 yıl yapanlar açısından bir hak kaybı ortaya çıkmaktadır zira eğitim ve fen edebiyat fakültelerinden 5 yıllık lisan eğitiminin sonunda öğretmenliğe atanan eğitimciler bulunmaktadır.

2.Bununla birlikte ikinci üniversiteyi okuyarak kendini geliştirme azminde olan eğitimcilere puan verilmemesi ve lisans eğitimin tek üniversite ile sınırlandırılması de ayrı bir Handikap olarak görülmektedir.

Eğitimler bölümünün ikinci kısmında ‘’Yüksek lisans’’ ve ‘’Doktora’’ eğitimleri puanlanırken ‘’yönetim’’ alanında yüksek lisans ve doktora programlarını bitirenlerin diğer alanlarda bu eğitimi bitirenlere göre daha fazla puan aldığı görülmektedir.

Bu durum ilk bakışta yönetim alnında iş başına gelecek kişilerin eğitim yönetimi alanında yüksek öğrenimi yapanlara göre öncelik tanınmasını haklı gösterebilir.

Ancak;

Söz konusu eğitim kurumları olunca ve bu kurumları yönetecek kişilerin öğretmenlik vasıflarını kaybetmediği ve yönetici olsalar bile belli bir ders yüklerinin olacağını düşündüğümüzde;

1.Eğitimcilere sırf yönetim alanında değil de, kendi alanları (Branşları) ile ilgili yüksek lisans/Doktora yaptıkları için daha düşük puan verilmesi bir haksızlığın oluşmasına sebebiyet vermektedir.

2.Bir tarih öğretmenin tarih alanında yapmış olduğu yüksek lisans/Doktoradan düşük, ama yönetim alanında yapmış olduğu yüksek lisans/ Doktoradan daha yüksek puan alması ne kadar doğru?

3.Yüksek lisans puanlanırken tezli ve tezsiz ayırımına gidilmeksizin aynı puanın verilmesi tez yazmak için verilen emek ve zamanın da ayrıca takdir edilmediği kanaatini doğurmuştur.

Ek 1 yönetici değerlendirme formunun A bölümünün 3. Kısmı olan ‘’Ödüller’’ başlığında teşekkür belgesi ile takdir belgesi için 1 puan, takdir belgesi ve üstün başarı belgesi için ise 2 puan verilmektedir.

Burada da Takdir ve Teşekkür belgelerinin kaymakam ve Vali’den alınması şartı bulunmaktadır.

1. Daha önce yasal mevzuat elverdiği için il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Takdir ve Teşekkür belgesi alanların herhangi bir puan almaları söz konusu değil.

2.‘’Ödüller’’ kısmında ‘’Aylıkla ödül’’ ve ‘’Ödül’’ olmak üzere iki belge üzerinden puanlama yapılmıştır. Bir önceki kısımda Teşekkür belgesinin yerine başarı belgesi takdir belgesinin yerine üstün başarı belgesi getirilirken ne hikmetse aylıkla ödül ve ödül yer değiştirmemiş ikisine puan verilmiştir.

3.2013 yılının Mart ayında tebliğler dergisinde yayınlanan yönerge ile Milli Eğitim Bakanlığı personeline başarı, üstün başarı ve ödül verilmesi yürürlüğü girmiş ve bu tarihten sonra personelin Aylıkla ödül alma imkanı ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla 2013’ ten önce aylıkla ödül ve sonrasında da ödül alanlar puanlamada bir adın öne geçmişlerdir.

Ek 1 değerlendirme formunun ‘’Hizmet’’ kısmında öğretmenlik ve yöneticilik için iki ayrı ibare bulunmaktadır.

Bunlardan öğretmenlikle ilgili olan bölüm de öğretmenlikte geçen her bir yıl için iki yıldan fazla olan kısımları için öngörülen puanın yarısı verilecektir denilmektedir.

1.Söz konusu yöneticilik ataması olduğundan bu durum bir nebze makul karşılanabilir ancak devamında müdür yetili öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlükte geçen sürenin 4 yıldan fazla olan kısımları bakımından öngörülen puanın yarısının verilmesi yöneticiliğe güçlü bir atıf yapılması gereken böylesi bir formda Kadük kalmıştır.

2.Hizmetler kısmındaki bir diğer madde olan askerliğini er/ erbaş olarak yapanların aylıksız izin olarak görülmesi ancak asker öğretmen olarak yapanların ise, askerlik süresinin  bakanlığın eğitim kurumlarında öğretmenlikte geçmiş gibi sayılmasıdır.

Bu durumda puanlama bakımından askerliğini er/erbaş olarak yapanlar açsından dezavantajlı bir duruma dönüşmektedir.