a.damar @ hotmail.com

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP); 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planında yer alan “Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak” hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bir uygulamadır.

İYEP’in hedef  kitlesinde ilkokulların 3. ve 4. sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan ve eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik derslerinden İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler yer almaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, mülteciler, göçer ve yarı göçer aile çocukları ve mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrencilerin İYEP’in hedef kitlesinde olduğu ayrıca belirtilmiştir.

Türkçe dersi için okuma, yazma ve okuduğunu anlama becerileri üzerinde durulurken, matematikte doğal sayılar ve doğal sayılarda dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara odaklanılmıştır. Öğrencilerin bu süreçte psikososyal açıdan desteklenmesi de İYEP’in odağında yer almaktadır. Program kapsamında söz konusu becerilerin geliştirilmesi, kazanımların edinilmesi ve psikososyal desteğin sağlanması ile eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarının giderilmesi, akademik başarısızlıktan  kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçilmesi ve sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlanması ve programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.[i]

İYEP’in dört temel uygulama basamağı bulunmaktadır:

-Öğrencilerin belirlenmesi,

-Eğitimin planlanması ve uygulanması,

-İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması,

-Raporlama.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan uygulamada programa alınan öğrenci sayıları şu şekildedir;

 
                                    Kız               Erkek        Toplam
Türkçe ve Matematik     16 003          24 696      40 699
Türkçe                           4 645             9 215     13 860
Matematik                    17 272          15 172      32 444
Toplam                         37 920          49 083      87 003
 

İYEP uygulama basamakları çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda; Öğrenci değerlendirme Aracı uygulanan öğrencilerin %87,59’u matematik dersinde, %79,41’i ise Türkçe dersinde başarı göstermiştir. Oranlar oldukça yüksek olmakla birlikte aynı zamanda öğrencilerin %12,41’inin matematik dersinde,  %20,59’unun ise Türkçe dersinde İYEP kapsamında başarı sağlayamadığı görülmektedir.

Bunun yanında, İYEP programının çeşitli sorunlarında yaşandığı görülmüştür. Bu sorunların başında, programın uygulanmasında görev almanın gönüllülük çerçevesinde olduğu mevzuatla tespit edilmesine rağmen, uygulamada öğretmelere zorunlu görevlendirmeler yapılmasıi gelmektedir.

Bir başka sorun da, İYEP programında görev alan sınıf öğretmenlerine ek ders ücretinin, arttırımlı ödenmemesidir. Ortaokul ve liselerde benzer çalışmalarda, öğretmenlere % 100 arttırımlı ödenen ek ders ücreti, her nedense, İYEP uygulamasında görev alan sınıf öğretmenlerinden esirgenmiştir.

Bu iki sorun düzeltildiği takdirde, İYEP uygulamasının, özel eğitim tanısı olmayan ve eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik derslerinden belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için çok yerinde bir uygulama olduğu ortadadır.[i] MEB. (2018g). İlkokullarda yetiştirme programı uygulama kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/13134503_YYEP_

Uygulama_KYlavuzu.pdf