mahmutbalta @ hotmail.com

Ülke olarak eğitim sistemimiz ile ilgili en iyi yaptığımız iş okullarımızı kategorize etmek ve bunlara afilli isimler bularak diğerlerinden farklı olduklarını ispat etmeye çalışmaktır.

Liselerimiz Anadolu Liseleri, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Spor Liseleri ve daha birçok isim altında çeşitlilik arz etmektedir.

Bunların dışında bir de proje okullarımız var ki; işleyişleri, öğretmen ve yönetici atama biçimleri ile tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu kadar çeşitliliğe, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odaları arasında imzalanan protokoller ile hayata geçirilen ‘’Protokol okulları’’ da eklendi.

Mesleki Eğitim ile reel sektörün entegrasyonunu hedefleyen ‘’protokol okulları projesi’’ Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

İmzalanan bu protokole göre:

TOBB, Oda ve Borsaları tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak.

Başarılı öğrencilere burs verilecek.

Öğrencilere, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkânı sağlanacak.

Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek.

İllerde MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak.

PYK, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak

Müfredat özel sektörün talepleri doğrultusunda yenilenecek.

Merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje Danışma Kurulu (PDK), PYK kararlarının uygulanmasını ve genel koordinasyonu sağlayacak.

Yukarıda  bazı maddlerini verdiğimiz bu prtokol her ne kadar ilk bakışta öğrenci lehine ve mesleki eğitimi geliştirici bir yapıda gibi görünse de özellikle bazı maddeleri eğitim dünyasını oldukça rahatsız etmiştir.

Bunların başında:

PYK, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacak.

Maddesi ile:

protokol okullarında görev yapacak öğretmen, müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin Sanayi ve Ticaret odalrının talep edeceği kişilerden belirlenecek olması ve bu kuruluşların eğitim müfredatını şekillendirecek çalışmalar yapabilmeleri gelmektedir.

Ayrıca Protokolün:

Birden fazla maddesinde protokol okullarının müdür, müdür yardımcısı ve diğer personelinin ataması ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Madde; 6-5. de ‘’okul müdürü, müdür yardımcısı, diğer personelin okullarda görevlendirilmesi.’’

İTO’nun yükümlülükleri başlığında ki madde; 7-5.7 de ‘’Okul eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.’’

Yine Protokol Yürütme Kurulunun (PYK) görevleri başlığı madde 8-1.3 de ‘’ Okulda görevlendirilmesi istenen okul müdürü, müdür yardımcısı ile görevlendirilmesi veya görevlendirilmemesi istenen öğretmenlerin atama ve görevlendirmelerini Protokol Yürütme il Kurulu(PYK) il koordinatörlüğüne iletir.’’

Protokol Yürütme Kurulu il koordinatörlüğünün görevleri başlığı madde: 8-2.3 de ‘’Okula ataması ve görevlendirilmesi önerilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin değerlendirmesini yaparak Protokol Danışma Kuruluna (PDK) teklif eder.’’

Protokol Danışma Kurulu (PDK)’nin görevleri başlığı; Madde 9-2. de ‘’ Okul müdürü öncelikle okulda eğitimi ve öğretimi yapılan atölyelerin alan ve laboratuvar öğretmenlerinden okul içerisinden, aday bulunmaması halinde il içerisinden, il içerisinden de aday bulunmaması halinden il dışından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) tarafından önerilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre Protokol Danışma Kurlunun kararı ile inhası MEB MTEGM tarafından hazırlanır. Ve personel genel müdürlüğüne bildirilerek okul müdürünün görevlendirmesi yapılır.’’

Protokol Danışma Kurulu (PDK)’nin görevleri başlığı; Madde 9-2. de ‘’Müdür yardımcılarından en az 2 (iki) si okullarda eğitim öğretimi yapılan alanların atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından seçilir. Diğer müdür yardımcıları atölye laboratuvar veya genel bilgi öğretmenleri arasından Protokol Yürütme Kurulunun (PYK)’ nın teklifi, valiliğin görüşü ile birlikte Protokol Danışma Kuruluna (PDK) bildirilir. (PDK) tarafından uygun görülen adayların görevlendirmesi için MEB Personel Genel Müdürlüğüne (PDK) kararı ile birlikte teklifte bulunulur. Görevlendirme işlemi ilgili birim tarafından gerçekleştirilir.’’ Hükümleri yer almaktadır.

Protokol incelendiğinde, ‘’Protokol yürütme kurulu’’, ‘’protokol yürütme kurulu il koordinatörlüğü’’ ve ‘’protokol Denetleme kurularının’’ oluşturulduğunu ve protokolün bu kurullar tarafından uygulanacağının hükme bağlandığını görmekteyiz.

Bu okullardaki bütün işleyişin olduğu gibi yönetici ve öğretmen atama ve görevlendirmeleri de bu kurullar tarafından gerçekleştirilecektir.

Protokol okullarında şu anda yönetici ve öğretmen olarak görev yapan ve bu protokole göre atanmayan eğitimcilerin bundan sonra ki durumları göreve devam etmeleri veya etmemeleri ve bunların hangi yöntemlerle yapılacağı büyük önem arz eden bir konudur.

Zira yıllarca bu okullarda büyük özveri ile çalışan bu eğitimcilerin alelacele görevden alınmaları ve görev yerlerinin değiştirilmesi hem kendilerine hem de bu okullarda eğitim gören öğrencilere haksızlık olacaktır.