MEB'den Şube Müdürlüğü Atama Duyurusu

MEB'den 513 Şube Müdürü Kadrosuna atama duyurusu yayımlandı.

Meb Personel 13.11.2018, 17:36 13.11.2018, 17:36
MEB'den Şube Müdürlüğü Atama Duyurusu

Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 513 Şube Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvuru Duyurusu

Atama başvuru duyurusu için tıklayınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2018 YILI İL-İLÇE MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ 513 ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME
SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSU
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı
il-ilçe millî eğitim müdürlükleri 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yazılı ve
sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 10.10.2018 tarihinde Bakanlık internet
sayfasından duyurulmuştur.
Söz konusu Yönetmeliğin;
“Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde; “Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi
kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi
ve eğitime ilişkin şartları taşımak, …”,
Aynı maddenin ikinci fıkrasında; “Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda
aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;
a) Şube müdürü kadrosu için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma
uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı
görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi,
çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen
kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere
asaleten görev yapmış olmak.”,
“Yazılı sınava başvuru’’ başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu
Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak
isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli
şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.”,
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara
sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için
başvuruda bulunamazlar.”,
“Atama” başlıklı 21 inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin
boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü
sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle
belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan
adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate
alınarak yapılır.
(2) Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması
belirlenir.”
Aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında; “(5) Başarılı oldukları halde yapılan
duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atamaları
yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
(6) Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması
iptal edilenlerin, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu
1 |4
Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan
değişikliği sınavlarına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.”
hükümleri yer almaktadır.
A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR
İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki boş 513 şube müdürü kadrosuna atanmak
için; şube müdürü görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlardan atanma
şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ
Başvurular 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet
adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle
yapılacaktır.
Boş 513 şube müdürü kadrosu, başvurunun başlangıcı 19.11.2018 tarihinde Bakanlık
internet sitesinde duyurulacaktır.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki öğrenim durumu,
hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda,
düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler
MEBBİS ortamında yapılacaktır.

2. Başvuruda bulunulurken yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.
3. Adaylar başvuruda en fazla yirmi tercih yapabilecektir. Başvuracak adaylar 21 inci
seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir.
Ancak, 20 tercih yapılmadan 21 inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bu kapsamda tercih dışı
atanmak istemeyen adayların sadece tercihleri dikkate alınacaktır.
4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları
http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
5. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda
belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve
yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan
başvurular işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler
iptal edilecektir.
D- YAPILACAK İŞLEMLER
İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde aranan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece şube
müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava
başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru
tarihinin son günü olan 12.02.2018 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu il
ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul/kurum, ilçe ve son olarak il
millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
2 |4
4. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim
müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve
onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.
5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza
edilecektir.
Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan
verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek
elektronik ortamda onaylanacaktır.
E- DİĞER HUSUSLAR
1. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre
içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli
şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.
3. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara
uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
F- ATAMA
1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı
ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda
yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla;
- Hizmet süresi fazla olanlara,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilecektir.
2. Atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34
www.meb.gov.tr
http://personel.meb.gov.tr/
Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA
3 |4
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2018 YILI
TAŞRA TEŞKİLATI 513 ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME
SURETİYLE ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ

TARİH İŞİN TANIMI
19.11.2018-
23.11.2018 Tercih Başvurularının Alınması ve Onay Süreci
30.11.2018 Atamaların Yapılması ve Sonuçların İlan Edilmesi

Yorumlar (0)
banner51
açık
Günün Anketi Tümü
2021 Yılı Asgari Ücret ne Kadar Olmalı?
2021 Yılı Asgari Ücret ne Kadar Olmalı?
Namaz Vakti 04 Aralık 2020
İmsak 06:34
Güneş 08:06
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09