Memurların özel motorlu taşıtlar kursunda ders vermesi

Memurların özel motorlu taşıtlar kursunda ders vermesi 5580 sayılı kanununa göre memurun direksiyon dersi vermesi

Memurlar Net 13.09.2020, 20:46
Memurların özel motorlu taşıtlar kursunda ders vermesi

Memurların özel motorlu taşıtlar kursunda ders vermesi  5580 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca özel motorlu sürücü kurslarında ders saat ücreti karşılığında çalışma; 657 sayılı yasanın Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı başlıklı 28. maddesindeki yasaklama kapsamında olmamakla birlikte, yukarıda açıklamasına yer verilen mevzuat hükümlerinin, Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Hayat Boyu Öğrenme Kurs Bitirme Belgesine sahip olanların, özel motorlu sürücü kurslarında doğrudan çalışabilmesi sonucunu doğurmaması, bu kurslarda çalışabilmek için İdarenin personeline izin verme konusunda taktir yetkisinin bulunduğu ve izin verme konusunda yargı kararıyla zorlanmasına olanak bulunmadığı hakkında karar.

DANIŞTAY 5. DAİRE Esas No : 2015 / 5982 Karar No : 2015 / 10849

Karar Tarihi : 23.12.2015

İsteğin Özeti : Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2015/163; K:2015/766 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hâkimi : Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava, Kahramanmaraş nde zabıta memuru olarak görev yapan davacının, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinden öğretmenlik ve öğretim alanında almış olduğu Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Hayat Boyu Öğrenme Kurs Bitirme Belgesine istinaden 5580 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca özel motorlu sürücü kurslarında ders saat ücreti karşılığında çalışabilmek için izin verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 22.12.2014 tarih ve 943 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2015/163; K:2015/766 sayılı kararla; davalı idare tarafından, davacının mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde özel sürücü kurslarında ücretli direksiyon eğitimi ve araç kullanma teknikleri eğitimi için görev almasının 657 sayılı yasanın Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı başlıklı 28. Maddesindeki yasaklama kapsamında olduğundan bahisle davacının istemi reddedildiği, ders izinlerinin anılan maddede bahsedilen yasaklama kapsamında olmadığı, mesai saatleri dışında ücretli ders verme hakkının 5580 sayılı Yasada ayrıca ve açıkça düzenlenerek diğer Devlet memurlarına verilmiş bir hak olduğu, aksi düşüncenin Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursuna katılan ve başarıyla kursu tamamlayan davacının öğretici olarak çalışabilme beklenti ve hakkının hakkaniyete aykırı bir şekilde engellenmesi sonucunu doğuracağı, bu hususun ise Anayasada belirtilen çalışma hak ve ödevleri yönündeki düzenlemelere aykırılık teşkil edeceği göz önüne alındığında, davacının özel motorlu sürücü kurslarında ders saat ücreti karşılığında çalışmak maksadıyla muvafakat verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun idarece değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, talebin memurların çalışma yasağı kapsamında değerlendirilmek suretiyle reddi yönünde tesis edilen davalı idare işleminde sebep unsuru yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir. Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesinde; her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ... ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8. maddesinin 5. fıkrasında; uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebileceği hükme bağlanmış, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ek Ders Görevi" başlıklı 41. maddesinde ise, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer Devlet memurlarına özel öğretim kurumlarında haftada 10 saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verebileceği hüküm altına alınmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, Kahramanmaraş nde Zabıta Memuru olarak çalışmakta olan davacı tarafından, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinden öğretmenlik ve öğretim alanında almış olduğu Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Hayat Boyu Öğrenme Kurs Bitirme Belgesine istinaden 5580 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca özel motorlu sürücü kurslarında ders saat ücreti karşılığında çalışmak maksadıyla muvafakat verilmesi istemiyle davalı idareye 18.11.2014 tarihinde başvuruda bulunduğu, anılan başvuru üzerine davalı idarece Kahramanmaraş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden görüş istendiği, Kahramanmaraş Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 08.12.2014 tarih ve -10873 sayılı yazısında, 657 sayılı yasanın 28. maddesine göre mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde özel sürücü kurslarında ücretli direksiyon eğitimi ve araç kullanma teknikleri eğitimi için görev alınamayacağının belirtilmesi üzerine anılan görüş yazısı dayanak alınarak davacının yapmış olduğu başvurunun dava konusu işlem ile reddi üzerine temyizen bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 5580 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca özel motorlu sürücü kurslarında ders saat ücreti karşılığında çalışma; 657 sayılı yasanın Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı başlıklı 28. maddesindeki yasaklama kapsamında olmamakla birlikte, yukarıda açıklamasına yer verilen mevzuat hükümlerinin, Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Hayat Boyu Öğrenme Kurs Bitirme Belgesine sahip olanların, özel motorlu sürücü kurslarında doğrudan çalışabilmesi sonucunu doğurmaması, bu kurslarda çalışabilmek için İdarenin personeline izin verme konusunda taktir yetkisinin bulunduğu ve izin verme konusunda yargı kararıyla zorlanmasına olanak bulunmaması karşısında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 10/07/2015 günlü, E:2015/163; K:2015/766 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23/12/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Kaynak: www.ajanskamu.net
Yorumlar (0)
banner51
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Kadroya Geçen Taşeronların İşkolu Değişmeli Mi ?
Kadroya Geçen Taşeronların İşkolu Değişmeli Mi ?
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29