Şube müdürlerinin 7. dönem toplu sözleşme beklentileri

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli mihenk taşlarından biri olan şube müdürleri ve müdür unvanlı kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası olup, aynı zamanda değişim ve gelişime açık, mevzuata ve uygulamaya hakim olmaları nedeniyle vatandaş sorunlarının da çözüm merciidir.

kamudan haber 09.08.2023, 21:46
Şube müdürlerinin 7. dönem toplu sözleşme beklentileri

ŞUBE MÜDÜRÜ VE MÜDÜRLER 7.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE MALİ, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİMESİNİ TALEP EDİYORLAR
 
Bu kadroya atanabilmek için belli bir süre hizmet şartıyla birlikte, bilgi ve tecrübeye sahip olduktan sonra yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir. Bu kadroya atananlar mevcut personel arasında mesleki temel bilgi ve becerilere sahip ve tecrübe açısından en nitelikli kişilerdir. Müdürler konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. 

Çeşitli yargı kararlarında ise şube müdürlüğünün daire başkanlığının asıl hizmet birimi olduğuna hükmedilmiş olup, daire başkanlığının iş yükü, yapılan işlerin kontrolü ve sorumluluğu da tamamen şube müdürü görevini yürütenlerin üzerinde bırakılmıştır.

Devletin, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin görülmesinde bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarındaki esas hizmet birimi olan şube müdürlüklerinin; özgün/stratejik konumlarına karşın hak ettikleri mali ve sosyal haklarını alamadıkları konusu güncel durumdan hareketle açıklanmaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumun sağlanabilmesi için öncelik ve ivedilikle şube müdürleri ve müdürlerin mali durumlarında iyileştirme yapılması, mevcut ücret adaletsizliklerinin giderilmesi gerektiği elzemdir.
 
ŞUBE MÜDÜRLERİNİN MER’İ MEVZUATTAKİ YERİ

Bilindiği üzere merkezi idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında da bu bütünlüğün bozulmaması; etkili/verimli bir idare için iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu ilkelerden hareketle; kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile bakanlıkların kuruluşu, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin  usul ve esaslar hakkında 27.09.1984 gün ve 3046 sayı ile özel bir çerçeve yasa çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemede bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarındaki hiyerarşik kademe ve birim unvanları (özetle) aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

a)Bakanlık merkez teşkilatında: Müsteşarlık/genel müdürlük/daire başkanlığı/şube müdürlüğü/şeflik.

b) İllerde: Vali/ il müdürlüğü/şube müdürlüğü/şeflik/memurluk.

c) İlçelerde: Kaymakam/ilçe müdürü/şube müdürü/şeflik/memurluk.

Bakanlıklardaki bu tarz yapılanma modeli, günümüze kadar konumunu büyük ölçüde korumuştur. 
 
Şube müdürlükleri, hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmaktadır. Bakanlıkların taşra teşkilatında il müdürlüğü bünyesinde ayrıca şube müdürlükleri de oluşturulabilmektedir. İlçe müdürlüklerinde şube müdürlüğü kurulması ise ancak ihtiyaç halinde olabilmektedir.

Bakanlıkların taşra teşkilatlarında esas hizmet birimleri ise il/ilçe müdürlükleridir. Ancak il/ilçe müdürlükleri tarafından verilmekte ve gün geçtikçe artan kamu hizmetlerinin süratli, etkin, verimli ve ekonomik verilebilmesi için çok sayıda, il/ilçe müdürü statüsünde olmayan, şube müdürlükleri kurulması zorunluğu doğmuştur. 

Ayrıca kamu hizmetlerindeki uzmanlaşma sonucu il/ilçe müdürlüğü bünyesinde de yeni şube müdürlükleri kurulmuştur.

Yukarıda da belirtildiği üzere, bakanlıkların taşra teşkilatlanmalarında şube müdürlükleri özel ve özgün bir yere sahiptir. Bakanlıkların merkez teşkilatlarında olduğu gibi şube müdürlükleri; taşrada da, büyük ölçüde, esas hizmet birimi olma özelliğini kazanmıştır. Bu yüzden şube müdürlükleri, idarenin yeniden yapılanmasına yönelik çok sayıdaki çalışmalara karşın konumlarını korumakta, hatta örgütlenme modeli itibarıyla kurul halinde çalışan birimlerde dahi, görülen ihtiyaç üzerine yeni şube müdürlükleri ihdası yoluna gidilmektedir.

Şube Müdürleri ve Müdürlerin Özelliği

Kamu görevlilerinin belli görevlere açıktan veya yükselerek atanmaları sırasında kıdem veya liyakat/ kariyer sahibi olmak gibi koşulların aranılması gerekmektedir. Görev ve yetkilerinin özelliği (stratejik konumları) gereği şube müdürlerinin atanmalarında özel bir yöntem izlenmektedir. Şube müdürlüklerine atanabilmek için kamu personelinin atanma ve değerlendirmelerinde geçerli/aranılan belli başlı ilkelerden olan liyakat veya kıdem ilkeleri tek başlarına yeterli olmamakta ve her iki koşulda birlikte aranılmaktadır. Bu yüzden şube müdürü olabilmek için belirli konularda eğitim veren fakülte/yüksekokul mezunu olma koşulunun yanı sıra; ilgili bakanlıkta bir bölümü şeflik/uzmanlık vb. unvanlı kadrolarda da çalışmış olmak kaydıyla (ortalama olarak) asgari on yıl hizmet süresi (kıdemi) bulunması, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarının da kazanılması (liyakat) gerekmektedir.

Görüldüğü üzere şube müdürlüğü kadrolarına atanmak kolay değildir. Bazı kariyer görevlerde (müfettişlik/uzmanlık/öğretmenlik vb.) olduğu gibi şube müdürlüğü kadro unvanı doğrudan ( ilk atamada) kazanılamamaktadır. Bu unvanın kazanılabilmesi için birden çok koşulun birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna rağmen Şube Müdürleri müfettişlik ve sonradan ihdas edilen, hiçbir tecrübe ve deneyime sahip olmayan tabir caizse işi Şube Müdüründen öğrenen kariyer uzmanlık kadro unvanının her açıdan (Ek gösterge, Makam, Görev tazminatı vs.) çok gerisinde bırakılmıştır. Mali anlamda bugün için yaklaşık 13.000 TL gibi bir fark oluşmuş ve her geçen zaman bu fark katlanarak artmaktadır. 

Şube Müdürlerinin Mali Hakları

Hiyerarşik kademede şube müdürünün mahiyetinde çalışan mühendis, mimarın ek göstergeleri 4200’dür.

Sayıları yüzbinlerle ölçülen bazı meslek mensuplarına Şube Müdürlerinin hiyerarşik kademede mahiyetinde çalışan Mimar, Mühendis (4200 ek gösterge) vb. personelin (örneğin yaklaşık 1.100.000 öğretmen, 350.180 polis memuru, 130.000 İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, KKÖ vb. ) 3600 ek gösterge verilir iken sayıları binlerle ifade edilen şube müdürlerine 3600 ek gösterge verilmiş olması, açıkça haksız ve adaletsiz bir durumdur. Savunulacak hiçbir yanı olmadığı değerlendirilmektedir. Şube müdürleri için olması gereken, mahiyetinde çalışan Mimar, Mühendis ve diğer çalışanların üzerinde bir ek gösterge rakamı olmalı.


Bakanlık il müdürlerinin bir bölümü veya il müdürü olmayan bazı müdürler 375 sayılı KHK eki II Sayılı Cetvel kapsamına alınmış olup, diğer müdürlerden farklı oldukça avantajlı bir ücret rejimine kavuşturulmuştur. (Bu yüzden II Sayılı Cetvel kapsamında bulunanlara ayrıca ÖHT ödenmemektedir.)

Bazı il müdürleri/ il müdürü olmayan şube müdürleri ile diğer şube müdürleri içinde eski ücret rejiminin uygulanmasına devam edilmektedir. (Bu bağlamda 1. Derecedeki şube müdürlerine ÖHT % 135 ve Ek ÖHT % 170, toplamda % 305 oranında ÖHT ödenmektedir. Hiyerarşik kademede şube müdürünün mahiyetinde çalışan mühendis, mimarın tazminat oranı % 168 ve ek tazminat oranı % 150, toplamda % 318 oranında tazminat ödenmektedir.)


Aynı konumda olmamıza karşın değişik ücret rejimine tabi olmamız, konuya ilişkin cetvellerde unvanımıza yer verilmiş olup/olmama, cetveldeki sıra durumlarına göre, il/şube müdürlerinin kendi aralarındaki aylıklarda dahi büyük farklılıklar bulunmaktadır. (örneğin Adalet Bakanlığındaki Şube Müdürünün ÖHT % 175’tir.)
Bu tarz bir ücret rejiminin 3046 sayılı Kanunda belirtilmiş hiyerarşik yapıya uymadığı; illerde benzer görevleri yürütenler (eşit işi yapanlar) arasındaki çalışma barışını/iş verimini olumsuz etkileyeceği bellidir. Ayrıca emekli aylığı bağlama oranlarının tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Netice Olarak

Genel idarenin bütünlüğünün bozulmaması; kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için esas hizmet birimleri olan şube müdürlerine; hak ettikleri (ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi başta olmak üzere) mali ve sosyal haklarının, daha fazla gecikmeye yol açmadan verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda şube müdürleri arasındaki çalışma barışını/iş verimini/hiyerarşiyi olumsuz etkileyen mevcut ücret adaletsizlikleri kaldırılmalı, eşit işe eşit ücret verilmesi sağlanmalıdır.
 
657 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1965 yılında, Şube Müdürünün maaşı, TSK’ da görev yapan Albay rütbesine eşitken (Halen TSK’da şube müdürü olabilmek için Albay rütbesinde olmak gerekmektedir.) , günümüzde bunun çok uzağındadır. (Astsubay emekli olduğunda 4200 ek gösterge ile Uzman Çavuş 3600 ek gösterge ile ve çeşitli yan unsurlarla emekli olmaktadır.). Hal böyleyken bugün itibariyle idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir.

2/11/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret yerine eşit unvana eşit ücret adı altında yapılan düzenleme neticesinde hiyerarşik kademeler arasındaki ücret dengesi orantısız şekilde bozulmuştur. 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden önce, hiyerarşik kademeler arasında makul bir ücret farkı varken (bu KHK çıkmadan önce Daire Başkanı ile yaklaşık 900 TL gibi bir fark var iken şimdi bu rakam 13.000 TL ve her geçen zaman katlanarak artmaktadır.), söz konusu düzenlemeden sonra; Kariyer Uzmanı, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunanların mali ve özlük hakları iyileştirilmiş, Şube Müdürü kadrolarında yer alan personelin ücretlerinde ise herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Makam + görev tazminatı almayan Şube Müdürünün ek göstergesi, maiyetinde çalışan mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, araştırmacı, İmam-Hatip, Müezzin Kayyım, Öğretmen, Polis Memuru kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden düşük veya eşit olan tek yöneticidir. Bu durum, çalışma barışını zedeleyen ve motivasyonu düşüren en önemli unsurlardan birisidir. 3046 sayılı Kanunda yer alan hiyerarşik yönetim kademelerinde Daire Başkanlığından sonra gelen Şube Müdürlüğü kadrosunun ek göstergesinin 3600 olarak bırakılması mağduriyete neden olmuştur. Başka bir deyişle, bürokraside idari kademenin en büyük kayba uğramış kesimi Şube Müdürleridir.

Şube Müdürleri, bir yandan birim mevzuatı konusunda uzmanlaşırken, diğer yandan maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumlu olup, üst amirlerine de danışmanlık yapmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal hafızası ve bürokrasinin orta düzey yöneticisi olan ve diğer unvan ve kadrolarda yapılan iyileştirmelere kadar kendileri ile ilgili hiç bir talepte bulunmayan Şube Müdürleri, hak ettiği “kariyer meslek grubu” içinde sayılarak mağduriyetlerine sebep olan maaş farkının giderilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu kapsamda Şube Müdürleri, 666 sayılı K.H.K. ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesini sabırsızlıkla beklemektedirler.

Şube müdürleri birçok idari işlemin yapılmasında görev alıyor. Bu görevde bulunanların özlük haklarının iyileştirilmesi, bunların işe karşı motivasyonlarının artmasını sağlayacak. Sonuç olarak bütün iyileştirmeler kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kamu yönetiminin bel kemiği durumunda olan biz şube müdürü ve müdürlerin taleplerinin dikkate alınmasında fayda olacaktır.
Kamuda görev yapan Şube Müdürü ve Müdürler sorunlarının çözümü için, hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağlanması, 666 sayılı KHK ile uğradığımız mağduriyetin giderilmesi, bu doğrultuda; şube müdürlerinin özel hizmet tazminat oranlarının %135’den %175’e çıkarılması, ek ödeme oranlarında 25 puanlık bir artış yapılması, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde yasal düzenleme yapılması, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi hususlarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklemekteler.

Rizenin Sesi

Yorumlar (2)
Ramazan Ak 2 ay önce
komik bir yazı olmuş diyor ki şube müdürü olmak kolay değildir. Yooo bir siyasi tanıdık bulan 76. maddeden kolayca sınavsız şube müdürü oldu.
Teknisyen 2 ay önce
Sayın sendika temsilcileri hep öğretmen ve şube müdürlerinin haklarını savunuyorlar. Oysa öyle şube müdürleri ve okul müdürleri atanıyor ki işi bilmeyen şahıslar oluyor. Bunu herkes için söylemiyorum. Ama çoğunlukla gelen şube müdürlerini ve okul müdürlerini maalesef üzülerek dikkat çekmek istiyorum. Onların yapacağı iş ve işlemleri kurumda görev yapan büro memurları yapıyor ve sıkıntıyı hep biz memurlar yaşıyoruz. Bunu ben bizzat gördüm ve yaşadım bir emekli memur olarak. Neden hiç bir sendika temsilcileri asıl görevi yapan memurların haklarını aramıyor. Eğitim camiasını öğretmen okul müdürü müdür yardımcısı ve şube müdürlerinden mi ibaret olduğunu sanıyorsunuz. Ben 29 yıl memur olarak görev yaptım. Bu Zaman tünelinde ne idarecilerle karşılaştım. Siz Sendika temsilcileri hep öğretmen okul müdürü müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin etrafında döner dolap gibi durup duruyorsunuz. İpini loparan almış sendikayı arkasına hiç bir alt yapısı olmadan idareci diye başımıza geliyorlar ayıptır ya. Onun için eğitimimiz zayıf onun için geleceğin gençleri her yönden zayıf yetiştiriliyor. Ondan sonra kalkıp ahmak kesiliyoruz. Şimdi çocuklarımız ve gençlerimiz ne kadar saygısızlar diye. O saygısız evlatları biz yetiştiriyoruz eğitim camiası olarak. Eskiden öğretmenlerimiz öğrencilerine gerçekten anne babalık yaparlardı çünkü öğretmenlik kutsal bir meslekti hiç bir zaman maddiyata bakımlıyordu. Şimdi ise günümüzde ne yazık ki öğretmen kesimleri yani eğitim camiası herşeyi para pul üzerine çocuklarınızın yetiştirmeye çalışıyorlar. Maaş ve ek ders varsa biz görevimizi yaparız diye. Millet olarak ne hallere geldik bizlere yazıklar olsun ve Rabb'im hepimizi ıslah etsin inşAllah. Yazdıklarımın hepsine ben kendim şahit oldum ve yaşadım. Bunun için emin adımlarla düşüncelerini belirtmek istedim. Saygılarımla
Günün Anketi Tümü
Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
Namaz Vakti 28 Eylül 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı