Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı yazısına konu 2024/36 Nolu genelgenin yeniden ele alınarak hatalı yönlerinin düzeltilmesini talep ettik.

Genel müdürlüğün 2024/36 sayılı genelgesiyle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili iş ve işlemler düzenlenmiştir.

Sınavsız müdür atama ısrarı: Bakanlık vazgeçmiyor, Büro-İş peşini bırakmıyor Sınavsız müdür atama ısrarı: Bakanlık vazgeçmiyor, Büro-İş peşini bırakmıyor

Söz konusu genelgeyle; koordinatör müdür yardımcısı ve koordinatör öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamındaki görev ve sorumluluklarını özenle yerine getirmesi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili okul müdürü başkanlığında toplantı yapılarak karara bağlanması öngörülmüştür. Ancak bahse konu yönetmeliğin koordinatör müdür yardımcısı ve koordinatör öğretmenlerin, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen maddelerinde işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kontrol ve takibine ilişkin herhangi bir yükümlülük altına sokulmadıkları görülmektedir. Diğer taraftan, koordinatör müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, çok sayıdaki mesleğe ilişkin olarak meslek özelinde iş kazası, meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda herhangi bir mesleki eğitim veya hizmet içi eğitim almadıkları bilinmektedir. Aynı şekilde, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından atölye ve laboratuvar öğretmenlerine alanlarına özel risk değerlendirme eğitiminin 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar verilmesi istenilmiştir. Ancak, meslek alanlarına özel risk değerlendirme eğitimi ve farkındalık eğitimlerinin içerik ve süreleri belirtilmediği gibi yüzlerce farklı meslek dalına özgü ayrı ayrı eğitim verme yeterliliği hiçbir uzmanda bulunmamaktadır. Bakanlığın hizmet içi eğitim modüllerinde de böyle bir program bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, risk analizi eğitimleri sadece risk değerlendirme ekibinde görev alan kişilere verilebilen bir eğitimdir.

Genelgede, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem öğretmenler kurulunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gündeme alınarak yönetici, öğretmen ve personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin alınıp alınmadığına bakılmaksızın farkındalık eğitiminin il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından 2024 yılı Şubat ayı içerisinde verilmesinin sağlanması öngörülmüştür. Bununla, bakanlıkça daha önce verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri geçersiz sayılmaktadır. Yine mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitiminin verilmesi öngörülmüş, ancak bununla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2018 tarihli ve 7925522 sayılı yazısı doğrultusunda, her yıl düzenli olarak öğrencilere verilen ve belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yok sayılmaktadır. Daha önce bu eğitimi almış ve belgelendirmiş olan öğrencilere yeniden aynı eğitimin farklı bir eğitim gibi ancak aynı içerikle sunulması, emek ve zaman kaybına sebep olabilecektir.

İşletmelerde mesleki eğitime ve staja başlayacak öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde işletme tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi öngörülmüş ise de koordinatör öğretmenlerin ilgili mevzuatında yeri olmayan, görev, yetki ve sorumluluklarının dışında olan gözetim sorumluluğu verilmesi, kendi asli görevlerinin aksamasına yol açacaktır.

Bu nedenle, genelgenin yeniden ele alınarak yukarıda ifade edilen hususların düzeltilmesi gereklidir. Sorunlu genelge hükümlerine Bakanlıkça çözüm getirilmemesi hâlinde söz konusu genelge sendikamız tarafından yargıya taşınacaktır.''