Ajanskamu.Net-Kamu Denetçiliği Kurumu 2018 Faaliyet Raporuna göre taşeron işçilerle ilgili çok önemli bazı tespit ve değişikliklere yer verildi. Kadroya geçen taşeron işçilerin haklarında birtakım eksikliklerin olduğundan bahsedildi. Raporda:" Kurumumuza yapılan başvurulardan, çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve ünvan değişikliği gibi durumların anılan mevzuat hükümlerinde öngörülmediği, bu sebeple dinamik yapıda olan ve birçok idarenin uygulayıcı konumunda olduğu bu uygulamaya ilişkin ikincil düzenlemelerin makul sürede geliştirilmesi ve detaylandırılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir."

 KDK bu öneriyle 4d taşeron işçilerin çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve ünvan değişikliği gibi konularda değişiklik yapılmasını önerdi.

 Kadroya geçen 4d taşeron işçilerin en büyük taleplerinin bu yönde olduğu düşünülürse oldukça yerinde bir talep olmuştur.

Raporda geçen 4D Taşeron işçilerle ilgili bölüm şöyledir:

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi anılan düzenlemede belirtilen idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2107 tarihi itibariyle çalışıyor olmak gibi bazı koşullara bağlanmıştır. Bu koşulların değerlendirilmesi sürecinde uygulayıcı idarelerin öngörülemeyen çeşitli sorunlarla karşılaştıkları gözlemlenmiştir.

 Süreç içerisinde taşeron işçilerce fiile yapılan işin niteliği , idarelerce ise yasanın koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin her zaman örtüşmediği, bu nedenle bir kısım taşeron işçinin kadroya geçememesi gibi sonuçların ortaya çıktığı, bu durumunda yasadan yararlanamayan kesimlerde haksızlığa uğranıldığı algısını yarattığı KDK Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvurularda tespit edilen önemli bir husus olarak ortaya çıkmıştır.

EK DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR

Bu sorunların giderilmesi amacıyla, öncelikle toplumun geniş kesimini ilgilendiren ve uygulanması ile ortaya çıkan bu tür durumlarının etki analizinin yapılarak ilave yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Zira süreç içerisinde yasal düzenlemenin kapsamı nedeniyle benzer işi yapmasına rağmen yasadan yararlanamayan bazı kesimlerin yine yasa koyucu tarafından kapsama dahil edildiği görülmüştür.

www.ajanskamu.net