Liyakat-Sen Genel Sekreter Serdar GÜNDÜZ'e yönelik başlatılan inceleme/ soruşturma sürecine ilişkin Genel Merkez tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İl içi atamalarına proje okullarının da açılmasına ilişkin açıklama İl içi atamalarına proje okullarının da açılmasına ilişkin açıklama

Kamu emekçilerinin hak ve menfaatlerini korumak, sorunların çözümü için Genel Merkezimize ulaşan bilgi ve belgeler değerlendirilerek rapor, açıklama, vb. yayınlar oluşturarak T.C. Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Anayasamızın 51. maddesi gereği sendikal faaliyetler güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi de örgütlenme özgürlüğünü temel insan hakları arasında sayar.

Sendika yöneticilerimiz, Genel Merkezimize ulaşan bilgi ve belgelerin kaynağını açıklamaya zorlanamaz. İddiaları gündeme getirmek sivil toplum örgütlerinin, ‘tarafsızca’ araştırmak ise ilgili kurumların görevidir. Sendikal faaliyet kapsamındaki açıklamalarımızın maksadı kamu görevlilerinin itibarını sarsmak değil aksine kamu hizmetinin etkili, kaliteli ve kanunlara uygun olarak kamuoyuna sunulmasını sağlamaktır.

Sendika Genel Merkezimizin iş ve işlemleriyle ilgili tekzip veya şikâyet başvuruları olması halinde sendika organları karar verir.

Türk Ceza Kanunun 118. Maddesinde Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu ve karşılığı tanımlanmıştır. Sendikal faaliyetlerimizin inceleme, soruşturma vb. yollarla engellenmeye çalışılması kanunlara aykırı olacaktır.

TCK Madde 118

(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Diğer taraftan sayın bakanımızın sendika başkanlarıyla yaptığı toplantıda sendikalarla ortak çalışma taahhüdü olarak değerlendirdiğimiz "Yeter ki populizmden uzak, sistemi beraber düzeltecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına atılacak her türlü adımı atmaya hazırız." Değerlendirmesine katılıyor ve bu konudaki taahhüdümüzü vurguluyoruz.

Genel Sekreterimiz Serdar GÜNDÜZ açıklamalarını, yazılarını şube müdürü sıfatıyla değil sendika genel merkez yöneticisi sıfatıyla yapmıştır. Sendika Tüzel Kişiliği adına Genel Sekreter olarak yaptığı, resmi sitemizde ve pek çok haber kuruluşunda yayınlanan açıklamalarımızdaki iddiaların araştırılmasını ancak Genel Sekreterimiz Serdar GÜNDÜZ hakkında açılan ilgi 23.05.2024 tarihli ve 102957575 sayılı inceleme veya soruşturmanın; halen yürürlükte olan ilgi 2005/14 sayılı, Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Başbakanlık Genelgesinin 7. Maddesindeki “ Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, görevleri ile ilgili olmayıp doğrudan yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır.” Hükmü gereği usule esasa uygun olmaması nedeniyle kaldırılmasını talep ediyoruz. yasal haklarımızın saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Liyakat-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu

Editör: Serhat SALİMOĞLU