MEB'nin yayımladığı yönetmelik değişikliği ile özel öğretim kurumlarına yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Ücretsiz kurslar, eğitim programları, bina şartları ve öğretim programlarındaki değişikliklerle ilgili işte detaylar...

Öğretmenlere Denetim Kararı! Meslek İhracı Başlıyor.. Öğretmenlere Denetim Kararı! Meslek İhracı Başlıyor..

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak önemli düzenlemelere gitti. Bu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Etkinlik Merkezleri ve Ücretsiz Kurslar

Öncelikle, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4. maddesinde yapılan değişiklikle, "sosyal etkinlik merkezleri" ibaresinden sonra, "veya örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs düzenlenmesine ilişkin" ifadesi eklenmiştir.

Kurs Programlarında Değişiklikler

Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinde de önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, ikinci fıkranın (f) bendinde yer alan "kurum tarafından" ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve "Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı" ifadesi "Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanan programı uygulayacağına dair taahhüt" şeklinde değiştirilmiştir. Aynı şekilde, (k) bendinde yer alan "çevre ve şehircilik" ifadesi "çevre, şehircilik ve iklim değişikliği" olarak değiştirilmiş ve "6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin" ifadesi "18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin" şeklinde güncellenmiştir. Ayrıca, (n) bendine "Türk programı uygulayan milletlerarası okullarda Bakanlıkça onaylanmış Türk haftalık ders çizelgeleri ve programları uygulanabilir." cümlesi eklenmiş, (s) ve (ş) bentleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Öğretim Kursları ve Uzaktan Eğitim

Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan değişikliklerle, dördüncü fıkrada yer alan "uzaktan öğretim yapan kurslar" ifadesinden sonra ", özel öğretim kursları" ibaresi eklenmiştir. Aynı maddeye yedinci fıkra eklenerek, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemelerinin Bakanlıkça ayrıca belirlenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, özel okullarda tam gün eğitim-öğretim yapılacağı vurgulanmıştır.

Bina Şartları ve Karma Kullanım Alanları

Yönetmeliğin 12. maddesinde yapılan düzenlemelerle, okulların bina şartlarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. İkinci fıkrada yer alan "en az 500 m2 bahçe bulunması" ifadesinden sonra, okul öncesi eğitim kurumları dışındaki okullarda her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve her bir okul için ayrı ayrı en az 350 m2 bahçe ile bina içinde her bir okul için en az 150 m2 büyüklüğünde bir alanda teneffüs alanı bulunması şartı eklenmiştir. Aynı fıkrada, inşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan ve bu bina ifadesi "Bina" olarak değiştirilmiş ve (c) bendi şu şekilde düzenlenmiştir:

"c) 11. maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında; okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir veya birkaçı ya da hepsi bir arada açılabilir. Ancak bir arada açılacak bu okul gruplarının binası ve bahçesine müstakil giriş olması ve her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir. Ayrıca ortaöğretim okulu/okulları için diğer seviyedeki okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir."

Öğretim Programları ve Onay Süreçleri

Aynı Yönetmeliğin 13. maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Birinci fıkrada yer alan (c) bendi şu şekilde güncellenmiştir: "Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı, ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için Talim ve Terbiye Kurulunca onaylı çerçeve programa göre Genel Müdürlükçe hazırlanıp internet sitesinde yayımlanan bilim grubu öğretim programı,"

Eğitim Ücretleri ve Ücretsiz Okuma Hakkı

Yönetmeliğin 53. maddesinde yapılan değişiklikle, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücretin, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücretin dikkate alınacağı vurgulanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasına, "uzaktan ve/veya yüz yüze" ifadesi eklenirken, beşinci fıkrasındaki (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer Düzenlemeler

Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler arasında, maarif müfettişi ifadesinin eğitim müfettişi olarak değiştirilmesi, Bakanlık maarif müfettişleri ifadesinin Bakanlık müfettişi olarak değiştirilmesi ve Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları ifadesinin Bakanlık müfettiş yardımcısı olarak değiştirilmesi yer almaktadır.