Joker aday kullandığı iddiasıyla e-sınavı iptal edilen adayı mahkeme haklı buldu

Danıştay 8. Dairesi, joker aday kullandığı iddiasıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı iptal edilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlardan yasaklanmasına yönelik tesis edilen işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Memurlar 16.01.2024, 20:28
Joker aday kullandığı iddiasıyla e-sınavı iptal edilen adayı mahkeme haklı buldu

Joker aday kullandığı iddiasıyla e-sınavı iptal edilen adayı mahkeme haklı buldu

Danıştay 8. Dairesi, joker aday kullandığı iddiasıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı iptal edilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlardan yasaklanmasına yönelik tesis edilen işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.

İlk derece mahkemesi işlemdeki tüm hataları tek tek açıkladı

Dava konusu işleme esas teşkil eden belgenin e-sınav bina komisyonunca tanzim olunan sınav görev raporu olduğu, anılan raporda, davacının kendisi yerine başkasının (joker adayın) sınava girmesini sağladığının tespit edildiği belirtilmekle birlikte söz konusu tespite dayanak teşkil eden herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı,
Davacının sınav başvurusu için davalı idarenin sistemine yüklediği onaylı fotoğraf ve/veya fotoğrafları ile sınav esnasındaki görüntülerinin kriminal açıdan inceletilerek herhangi bir uzmanlık raporunun alınmadığı,
Davacının yerine sınava girdiği belirtilen şahsın tespit edilmediği,
20/10/2022 tarihinde saat 18.00de "Ankara Yenimahalalle e-Sınav Merkezi Salon-1de" gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavının aday listesinin 11. sırasında davacının adının karşısında ve cevap anahtarında imzasının mevcut olduğu,
Bunun dışında davacı tarafından kendisine ve ailesine ait bilgilerin yer aldığı aday ek bilgi formunun doldurulduğunun görülmesine karşın söz konusu belgelerin aksine davacının sınava kendisi yerine bir başkasının girmesini sağladığını ortaya koyan hukuken kabul edilebilir tespitlerin mevcut olmadığı,

Joker aday kullandığı iddiası ispatlanmamıştır

20/10/2022 tarihinde saat 18.00de "Ankara Yenimahalalle e-Sınav Merkezi Salon-1de" gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavında kendisi yerine başkasının (joker adayın) sınava girmesini sağladığı yönündeki tespitin her türlü şüpheden uzak, açık, net ve tereddüte mahal bırakmayacak delillerle ortaya konulmamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No: 2023/2294
Karar No: 2023/2073

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
Davacı tarafından, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı iptal edilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlardan yasaklanmasına yönelik tesis edilen davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işleme esas teşkil eden belgenin e-sınav bina komisyonunca tanzim olunan sınav görev raporu olduğu, anılan raporda, davacının kendisi yerine başkasının (joker adayın) sınava girmesini sağladığının tespit edildiği belirtilmekle birlikte söz konusu tespite dayanak teşkil eden herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, davacının sınav başvurusu için davalı idarenin sistemine yüklediği onaylı fotoğraf ve/veya fotoğrafları ile sınav esnasındaki görüntülerinin kriminal açıdan inceletilerek herhangi bir uzmanlık raporunun alınmadığı, ayrıca davacının yerine sınava girdiği belirtilen şahsın tespit edilmediği, yine 20/10/2022 tarihinde saat 18.00de "Ankara Yenimahalalle e-Sınav Merkezi Salon-1de" gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavının aday listesinin 11. sırasında davacının adının karşısında ve cevap anahtarında imzasının mevcut olduğu, bunun dışında davacı tarafından kendisine ve ailesine ait bilgilerin yer aldığı aday ek bilgi formunun doldurulduğunun görülmesine karşın söz konusu belgelerin aksine davacının sınava kendisi yerine bir başkasının girmesini sağladığını ortaya koyan hukuken kabul edilebilir tespitlerin mevcut olmadığı, 20/10/2022 tarihinde saat 18.00de "Ankara Yenimahalalle e-Sınav Merkezi Salon-1de" gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavında kendisi yerine başkasının (joker adayın) sınava girmesini sağladığı yönündeki tespitin her türlü şüpheden uzak, açık, net ve tereddüte mahal bırakmayacak delillerle ortaya konulmadığı, davacının Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı iptal edilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlardan yasaklanmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .IN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. ... İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararınınONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca Kesin olarak, 14/04/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

memurlar.net

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 04 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı