"Öğretmene verdiğimiz değer aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir" "Öğretmene verdiğimiz değer aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir"

Eğitim-Bir-Sen olarak verdiğimiz mücadele sonuç verdi. 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesine göre iş güvencesinden yoksun bir şekilde istihdam edilen araştırma görevlileri 33/a kadrolarına atanacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun maddesine göre tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış 50/d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri hâlinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33/a kadrolarına atanacak.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Nisan 2021 tarihinde yayımladığımız “Güvencesiz Meslek, Belirsiz Gelecek: 50/d Tespit ve Öneriler” raporu ile 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında gerçekleştirilen istihdamın neden olduğu sorunlara dikkat çekerek, 50/d maddesi uyarınca istihdam edilen araştırma görevlilerinin daimî kadroya geçirilmesini; lisansüstü eğitimin başarıyla tamamlanması hâlinde ise söz konusu geçici kadroların ilgili daimî kadrolara aktarılmasını/daimî kadroya dönüştürülmesini önerdik.

Toplu sözleşme masası başta olmak üzere, her platformda araştırma görevlisi kadrolarına ilk atamaların ivedilikle 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi çerçevesinde yapılmasını, nihayetinde ise süreli değil, iş güvencesi sağlayan kariyer yolunun açık kılındığı bir atama sürecinin yürürlüğe konulmasını, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında istihdam edilen araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanmasını talep ettik.

2022 yılı Mart ayında bütün üniversitelerde 50/d kadrolarında bulunan araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanması ve 50/d maddesinin bir istihdam türü olarak kullanılmaması yönünde imza kampanyası başlattık. Akabinde, YÖK ile 50/d sorununun çözümü konusunda uzun süreli kurumsal görüşmeler gerçekleştirdik.

Gelinen noktada, taleplerimizin haklılığı ve gerekliliği kabul edilerek TBMM’ye sunulan 2/4884 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde Yükseköğretim Kanunu'nun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilen bazı personelin statülerinin aynı kanunun 33. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen statüye dönüştürülmesine dair madde yer aldı. İlgili komisyonlarda görüşülen kanun maddesi, bugün genel kurulda kabul edilmiştir.

Akademisyenlerin özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımız ve mücadelemiz devam edecektir.