Öğretmenlere Ek Gelir Yolda Öğretmenlere Ek Gelir Yolda

Bilindiği üzere, toplu sözleşmelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretlerinin sırayla %7 ve %20 artırımlı ödeneceği düzenlenmiştir. Ancak, yüksek lisans ya da doktora yapmış olan rehber öğretmenlere ve okul yöneticilerine fiilen derse girmedikleri gerekçesiyle ek ders ücretleri artırımlı olarak ödenmemektedir.

Okul müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan üyemizin yüksek lisans mezunu olması sebebiyle ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi talebiyle yaptığı başvuru reddedilmiş, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada ise, Ordu İdare Mahkemesinin 2023/1486 E., 2024/532 K. Sayılı ve 21.03.2024 tarihli kararı ile işlemin iptaline hükmedilmiştir. Kararın gerekçesinde; “Olayda, müdür yardımcılarına ek ders ücreti ödenirken; “her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının 20 saatinin ek ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği düzenlemesine yer verildiği, müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının isin doğası gereği fiilen ders görevinin olmadığı, dolayısıyla davacıdan fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, müdür yardımcılığı görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans yapmış olan müdür yardımcılarına da ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır..” denilmiştir.