Resmi Gazetede Yayımlanan Habere Göre :

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinde yer alan “sosyal etkinlik merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs düzenlenmesine ilişkin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kurum tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı” ibaresi “Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanan programı uygulayacağına dair taahhüt” şeklinde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “çevre ve şehircilik” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim değişikliği” şeklinde, “6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin” ibaresi “18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin” şeklinde değiştirilmiş, (n) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (s) ve (ş) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“Türk programı uygulayan milletlerarası okullarda Bakanlıkça onaylanmış Türk haftalık ders çizelgeleri ve programları uygulanabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “uzaktan öğretim yapan kurslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel öğretim kursları” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.”

“(11) Özel okullarda tam gün eğitim öğretim yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az 500 m2 bahçe bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya okul öncesi eğitim kurumları dışındaki okullarda her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve her bir okul için ayrı ayrı en az 350 m2 bahçe ile bina içinde her bir okul için en az 150 m2 büyüklüğünde bir alanda teneffüs alanı bulunması” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “İnşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan ve bu bina” ibaresi “Bina” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında; okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir veya birkaçı ya da hepsi bir arada açılabilir. Ancak bir arada açılacak bu okul gruplarının binası ve bahçesine müstakil giriş olması ve her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir. Ayrıca ortaöğretim okulu/okulları için diğer seviyedeki okullardan ayrı bahçe, bina girişi, katlara erişim ile her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “aynı grupta yer alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzaktan ve/veya yüz yüze” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı, ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için Talim ve Terbiye Kurulunca onaylı çerçeve programa göre Genel Müdürlükçe hazırlanıp internet sitesinde yayımlanan bilim grubu öğretim programı,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “devredilemez” ibaresi “dönüştürülemez” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve devredilmesine” ile “veya devredilebilir” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “2/2/2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “müracaattan itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “İlkokul” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü ve” ibaresi eklenmiş ve aynı cümlede yer alan “sınıf” ibaresi “şube” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurumlar her sekiz yılda bir kurum yönetmeliklerini Bakanlığın onayına sunarlar. Öğrenci okulda öğrenimine başladığı eğitim öğretim yılında geçerli olan kurum yönetmeliğine göre okuldan mezun olur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on altı” ibaresi “on sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

Sinan Ateş davasının soruşturma ekibindeki savcılarla ilgili ilginç bilgiler Sinan Ateş davasının soruşturma ekibindeki savcılarla ilgili ilginç bilgiler

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “ilkelerine,” ibaresi “ilkelerine uygun hükümlere yer verilir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin on ikinci fıkrasında yer alan “Cumartesi günleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Okullar, kayıt ve nakil işlemlerinde zekâ testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapamazlar.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS ve e-okul modüllerine işlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birinci” ibaresi “ikinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan okullar, kurum yönetmeliklerini 46 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda iki yıl içinde yeniden düzenleyerek Bakanlığın onayına sunarlar.

GEÇİCİ MADDE 20- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurslarının kurucularından, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca program değişikliği talebinde bulunanlar için değişiklik başvurularını 2023 yılı Temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapma şartı, bir yıl süreyle aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 21- (1) 31/12/2028 tarihine kadar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından 16 ncı maddede yer alan nedenlerden veya binasının sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin yeniden düzenlenen teknik raporda binanın kullanıma uygun olmadığının belirtilmesi nedeniyle binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; müstakil bina, okul öncesi eğitim kurumlarındaki her öğrenci için 1,5 m2 , diğer okullardaki her öğrenci için 2 m2 oyun alanı bulunan bahçe, her okulun kendine ayrılan kat/katlarında tuvalet ve lavabolar, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler hariç, diğer nakil şartları aranmaksızın kurumda uygulanan öğretim programlarına kayıtlı öğrenci veya kursiyer sayısına uygun başka bir binada okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren mercinin izniyle geçici olarak aynı binada en çok bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından bir yıl daha geçici izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartları uygun bina bularak nakil izni almayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

MADDE 17- Bu Yönetmelikte yer alan “maarif müfettişi” ibaresi “eğitim müfettişi” şeklinde, “Bakanlık maarif müfettişleri” ibaresi “Bakanlık müfettişi” şeklinde ve “Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları” ibaresi “Bakanlık müfettiş yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin EK-15’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Editör: Haber Merkezi