Daha önce 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre yapılan görevlendirmesini kendi isteğiyle iptal eden araştırma görevlisi üyemizin, bu gerekçeyle doktora öğrenimine başladığı bir başka üniversiteye görevlendirme talebinin reddi işlemi mahkemece iptal edildi.

Üyemizin, bir üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayken bir başka üniversitede doktora öğrenimine başlaması nedeniyle 35. madde uyarınca doktora öğrenimine başladığı üniversiteye görevlendirme yapılması talebinin (daha önce 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesine göre yapılan görevlendirmesini kendi isteğiyle iptal ettiği gerekçesiyle) reddi üzerine açılan davada, Mardin 2. İdare Mahkemesi, “…her ne kadar 2547 sayılı Yasa’nın yukarıda anılan 35. maddesi uyarınca öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarının araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye geçici olarak tahsisi konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış ise de takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı hizmet gerekleri ve kamu yararı amacıyla kullanılabileceği açık olduğundan yükseköğretim amaçları, üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılması, üniversitelerin akademik personel ihtiyacı ve Yükseköğretim Kurulu’na verilen görevler çerçevesinde hukuken kabul edilebilir ve objektif bir sebep gösterilmeksizin reddedildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.