Genel Müdür Kemal Şamlıoğlu imzalı resmi yazıda direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyerin sınav ücretinin döner sermaye işletmesi hesabına yatırması, kursların randevu vermesi ve işlemlerin mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlanması ve direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında Bakanlığımız tarafından e-tablet uygulamasına geçilmesi nedeniyle aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyurulduğu belirtilmiştir.


1- Sınav ücretinin yatırılmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 43'üncü maddesinin beşinci fıkrasında; ''... Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini Bakanlıkça belirlenen döner semaye işletmesince açılan banka hesabına yatırırlar. Liste ve Makbuz kurs tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilir...'' hükmü bulunduğu halde sınav ücretlerinin geç yatırılması sebebiyle sınavda görev alan personelin görevlendirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorlukların önlenmesi için Mill Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yaptırılması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 28/A maddesinin birinci fıkrasında; ''Direksiyon eğitimi dersi sınavı öncesi il/ilçe milli eğitim müdürlüğü;


a) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki hafta veya haftalarda, başarısız olduğu için tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyer sayıları da dikkate alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirler. Kursların, sınava girecek kursiyerler, direksiyon usta öğreticileri ile direksiyon eğitim ve sınav aracı bilgilerini sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girmesini sağlar.


b) Kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerlerin, direksiyon usta öğreticilerinin ve direksiyon eğitim ve sınav araçlarının kontrollerini yapıp, 12 kursiyerden az olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 12 kursiyere tamamlayarak veya dengeli dağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar.


c) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.


ç) Özel MTSK Modülüne girilen direksiyon eğitimi dersi sınav sonuçlarını her sınav dönemi değerlendirerek 7'nci maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli işlemleri yapar.


d)EK-9'da yer alan Kursiyer Sayısına Göre Sınavlarda Görev Alacaklarda belirtilen sayıda personeli görevlendirir ve görevlendirilmesini sağlar.


e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerini bu Yönetmelik'te belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirler ve adlarına EK-10'da yer alan Görevlendirme Formunu düzenler. Sınavı yapılacak sertifika sınıfından sürücü belgesi olanların sayısının yeterli olması halinde sınavlarda, sıra takip ederek görevlendirme yapar; sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

f) Eğitim ve sınav güzergahının başlangıcında milli eğitim müdürlüğü veya resmi eğitim kurumu binası bulunması durumunda, binanın sınav görevlilerinc sınav günü kullanılmasını sağlar.'' hükümleri mevcut olup bu hükümler doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Mevzuatta belirtilen günlre bundan sonra uyulması gerekmektedir.


3- Yukarıdaki hükümlerle ilgili işlemler Özel MTSK Modülü üzerinden devam etmekte olup Nisan ayından itibaren yapılacak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında yukarıdaki hükümlerin uygulanması titizlikle takip edilecektir. Süresi içerisinde iş ve işlemlerini yapmayan ilçe milli eğitim müdürlükleri ve özel motorlu taşıt sürücü kursları hakkında işlem başlatılacaktır.


4- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 43'üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükmü gereği, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında bir ay içinde görev alan aynı kişiye yapılabilecek azami ödeme miktarı hesaplanırken, o ay içinde yapılan ödemelerin toplamının brüt tutarı dikkate alınacaktır.


Mağduriyet yaşanmaması için gerekli titizliğin gösterilmesi konusunun ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve özel motorlu taşıt sürücü kurslarına duyurulması talep edildi.