Görevden alınan yöneticiler idari uzman kadrolarına atanacak

Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanuna göre ek göstergesi bakanlık genel müdürü denginden daha düşük tespit edilen genel müdür yardımcısı, daire başkanı, il müdürü gibi yöneticilerden bu görevleri en az 3 yıl süreyle yürütenler görevden alındıklarında idari uzman kadro veya pozisyonlarına atanacaktır

kamudan haber 29.12.2023, 16:34
Görevden alınan yöneticiler idari uzman kadrolarına atanacak

Görevden alınan yöneticilerin idari uzman kadrolarına atanması düzenlemesini içeren 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili maddelere aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 77- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlara,"

"Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak atamalar ve ödemelere ilişkin sürelerin hesabında ek 37 nci madde kapsamına giren kadro, pozisyon ve görevlerde geçirilen süreler de aynı usul ve esaslar çerçevesinde dikkate alınır."

"Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 78- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesinin birinci fıkrasına "ilişkili kuruluşları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" ibaresi ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve üzeri olup ek 35 inci madde kapsamına girmeyen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar hakkında da mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve bu bende bağlı hükümleri, bunların atamalarının kurumlarının ilişkili olduğu bakanlık kadrolarına yapılması suretiyle uygulanır.

Mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkra kapsamına girenler hakkında anılan alt bent hükümleri, bunların kurumların idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlarına atanması suretiyle uygulanır.

Bu madde ile ek 35 inci madde kapsamında atama yapılan idari uzman unvanlı kadro ve pozisyonlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından ek 10 uncu madde kapsamına dahil idarelerin merkez teşkilatlarına ait mali hizmetler uzmanı ünvanlı kadroya denktir."

MADDE 82- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 45- 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden;

a) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına eklenen cümle hükmünden yararlanmak isteyenler kurumlarına bir ay içerisinde başvurmaları halinde ilgili şartları karşılamaları kaydıyla söz konusu düzenlemelerden yararlanır ve bunların atamaları mezkür maddenin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki diğer hükümleri esas alınarak yapılır. Ancak bunlardan hakkında mülga ek 18 inci maddenin üçüncü fıkrası ve/veya ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesi uyarınca önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ödeme yapılmış olanlar bakımından bu süreler, bu maddenin uygulanmasında ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesinde öngörülen iki yıllık süreden düşülür.

b) Hakkında mülga ek 18 inci madde hükümleri uygulanmamış olmak kaydıyla ek 37 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamına girenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde ek 37 nci madde hükümlerinden yararlanır.

24/11/2023 tarihi itibarıyla ek 35 inci ve ek 37 nci maddeler kapsamındaki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanların anılan maddeler kapsamında toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları veya bu maddenin yürürlük tarihinden sonra bu süreyi tamamlamaları halinde bunlar hakkında; ilgisine göre ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümleri ile ek 37 nci maddenin altıncı fıkrası dikkate alınmaksızın mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır.

Ek 30 uncu madde ile ekli (VI) sayılı Cetvel kapsamında mali ve sosyal haklarına ilişkin denklikleri belirlenenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mali hakları hususunda geçici 12 nci madde veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir."

Söz konusu düzenlemelere göre;

- Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticileri görevden alındıklarında bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaya devam edecektir.

- Ek göstergesi bakanlık genel müdürü denginden daha düşük tespit edilen genel müdür yardımcısı, daire başkanı, il müdürü gibi yöneticilerden bu görevleri en az 3 yıl süreyle yürütenler görevden alındıklarında idari uzman kadro veya pozisyonlarına atanacaktır.

- Bu şekilde idari uzman kadro veya pozisyonlarına atananların mali ve sosyal hakları mali hizmetler uzmanına denk olacaktır.

- 24/11/2023 tarihi itibarıyla ek göstergesi bakanlık genel müdürü denginden daha düşük tespit edilen yönetici kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlar 3 yıllık yöneticilik süresini tamamladıklarında eski hükümlerden faydalanacak, yani merkez teşkilatına ait müfettiş, kontrolör, kariyer uzman kadrolarına atanabileceklerdir.

MEMURLAR.NET

Yorumlar (1)
Sadık 2 ay önce
Yani çalışmadan aylık almaya devam edecekler.
Bu uygulama değiştirilmeli.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 04 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı