2023 Yılı YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu

2023 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sınavlar 16.12.2023, 20:07
2023 Yılı YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu

2023 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları 19-29 Aralık 2923 tarihleri arasındadır. Başvuru/Seçme Ücreti 160 TLdir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Bu Kılavuz, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 1 Mart 2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimleri ile yurt dışında görecekleri esas öğrenimleri ve öğrenim sonrası atamalarına ilişkin esasları kapsamaktadır.


1.1 Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından yapılacaktır.

1.2 Başvurularda 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2, 2021 ALES/1-2-3, 2022 ALES/1-2-3, 2023 ALES/1-2-3 sınav dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacaktır.

1.3 Lisansüstü öğrenim görmek üzere adına yurt dışına öğrenci gönderilecek kurum ve kuruluşlar, lisansüstü öğrenim alanları, kontenjan ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları, başvurabilecek lisans mezuniyet alanları ve kodları, hangi seviyede öğrenim görecekleri ve öğrenim sonrası atama yapılacak kadrolar ile öğrenim görülebilecek ülkeler Tablo 1’de gösterilmektedir.

1.4 Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 7179 sayılı Askeralma Kanunu uyarınca aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilmemektedir. Yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları (bedelli askerlik başvurusu yapmış olanların askerlik yükümlülükleri bulunmamaktadır) kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir. (4 yıl ve 4 yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunları lisans mezunu olarak değerlendirilecektir).


1.5 YLSY kapsamında öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili mevzuatta belirlenen yaş sınırı (yüksek lisans öğrenimi görenler için 32, doktora öğrenimi görenler için 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar) sonuna gelenlerin 7179 sayılı Askeralma Kanunu uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilecektir.

1.6 Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görerek avukatlık kadrolarına veya avukatlık stajı tamamlama şartı istenen kadrolara atanacak hukuk lisans mezunu öğrencilerin, yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve staj bitim belgelerini adına öğrenim görecekleri kurumlara teslim etmeleri gerekir.

1.7 Verilen burs karşılıklı olup öğrenciler;

a) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,

b) Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.


Öğrenciler, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdir.

1.8 Öğrencilerin, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu Kılavuzda belirtilen şartlara uymaları gerekir. Kontenjanlara yerleştikleri halde ilgili mevzuattaki şartlara uymadıkları tespit edilenler, bu yerleştirmeden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

1.9 Tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra, adına öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu, kurum ve/veya kuruluş değişikliği yapılması mümkün değildir. Ancak öğrencilerin öğrenimleriyle ilgili değişikliklerin zorunlu olduğu hallerde gerekli değişiklik Bakanlık tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılabilir.

1.10 Sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar, aynı anda her bir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapabileceklerdir.

1.11 Öğrencilerin istemeleri ve ilgili ülkelerdeki üniversitelerden kabul almaları halinde doğrudan doktora öğrenimi görmelerine izin verilebilecektir. Doğrudan doktora öğrenimi görmek isteyen adayların Tablo1’de belirtilen “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütununda “Yüksek Lisans ve Doktora” veya “Sadece Doktora” ibaresi yazılı kontenjanları tercih etmeleri gerekmektedir.


1.12 Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları adına yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananların Tablo-1’de belirtilen “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütununda yazılı olan öğrenim seviyelerinde öğrenim görmeleri esastır ve belirtilen öğrenim seviyelerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanacaklardır. Bu öğrenim seviyelerini tamamlamayanlar öğrenim masraflarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacaklardır. “Yüksek Lisans” ibaresinin yazılı olduğu alanlarda sadece yüksek lisans öğrenimi görülecektir, bu alanlar için doktora öğrenimi izni verilmeyecektir. “Yüksek Lisans ve Doktora” ibaresinin bulunduğu alanlarda doktora öğrenimini tamamlamak zorunludur; ancak öğrencilerin istemeleri halinde doktora öğrenimi öncesi yüksek lisans öğrenimi görülebilir ya da doğrudan doktora öğrenimine başlanabilir. “Sadece Doktora” ibaresinin bulunduğu alanlarda yalnızca doktora öğrenimi görülecektir, bu alanlar için yüksek lisans öğrenimi izni verilmeyecektir.

1.13 Kayıtlı olunan yüksek lisans programından mezun olmak için alınan “Postgraduate Diploma” ve “Postgraduate Certificate” vb. belgeler yüksek lisans mezuniyet derecesi olarak kabul edilmeyecektir.

1.14 Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenci vizesi almaları esastır. (Örneğin; ABD – J1 vizesi)

1.15 YLSY’ye başvuran adaylar, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ve bu Kılavuz hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

2. BAŞVURU

2.1 BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,


ç. 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2, 2021 ALES/1-2-3, 2022 ALES/1-2-3, 2023 ALES/1-2-3 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1993 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2020, 2021 ve 2022 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

2.2 BAŞVURU / SEÇME İŞLEMLERİ

Adaylar, başvurularını 19 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - https://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Başvuru işlemleri 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Adaylar başvuru yapmak için REBUS ana sayfasındaki ilgili alana güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilecektir.


Adayların ödeme yapabilmesi için REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydetmesi ve “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına giriş yapması gerekmektedir. Adaylar 160,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden (Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) ya da Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı vasıtasıyla YLSY SINAV BAŞVURU ÜCRETİ adı altında yatıracaklardır. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Sınav başvurusu ve tercihi yapan, sınav başvurusu ve tercihi ile sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.

Sınav için yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından sonra döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylara, herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödeme ekranlarından “MEB iade bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir.

DİKKAT! Adayların seçme işlemine alınabilmeleri için, başvuru işlemlerini elektronik ortamda (https://rebus.meb.gov.tr) yapmış ve başvuru/seçme ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuru ve tercihleri geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

2.3 REBUS BAŞVURU EKRANINDAKİ BİLGİ ALANLARININ GÜNCELLENMESİ

2023-YLSY için sisteme giriş yapıldığında adaylardan istenen bilgi alanları ile adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, MERNİS ve YÖKSİS’teki bilgileri ekranda yer alacaktır. Bilgi alanları dikkatle kontrol edildikten sonra adaylar tarafından doldurulmalı ve kaydedilmelidir. Yanlış ve eksik bilgilerden doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.

DİKKAT! Adaylar tarafından dolduracak alanların “Kişisel Bilgileri Kaydet” butonuyla kaydedilmesi gerekmektedir. İletişim bilgi alanlarında adaylara ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgiler yazılı olmalıdır. Başvuru, seçme, yerleştirme ve bursluluk süreçlerinde adaylarla yapılacak bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağı unutulmamalıdır. Bakanlık tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, sistemdeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur ve sorumluluk tamamen adaya aittir.

LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ GİRİŞİ VEYA GÜNCELLEMESİ

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci ve mezun kayıtları üniversiteler tarafından elektronik ortamda Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) iletilmektedir. Adayların eğitim bilgileri, YÖKSİS’ten alınarak “YLSY Başvuru Bilgileri” ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS ile bütünleşmesi olan üniversitelerden mezun olan adaylar sistemdeki (https://rebus.meb.gov.tr/) “YLSY Başvuru Bilgileri” bölümünde yer alan “ALES-Mezuniyet Bilgilerimi Güncelle” alanına tıklayarak güncel eğitim bilgilerinin ekrana gelmesini sağlayabilirler. Güncellemeye rağmen eğitim bilgisi gelmeyen veya bilgilerinde hata olanların mezun oldukları üniversitelerin ilgili birimlerine resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde başvurarak, en geç başvuru işlemlerinin son bulacağı tarihten önce bu bilgilerinin ekletilmesini/düzeltilmesini sağlamaları ve başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamdaki eğitim bilgileri ile ilgili olarak, Bakanlık tarafından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

YÖKSİS ile bütünleşmesi olmayan üniversitelerden mezun olanların (yurt dışı (KKTC hariç), askeri okul öğrencileri/mezunları vb.) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais.osym.gov.tr) eğitim bilgileri kayıtlı değilse, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvuruda bulunarak eğitim bilgilerini kaydettirmeleri gerekmektedir.
Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıtlı eğitim bilgileri ile birlikte lisans mezuniyetine dair belgelerini REBUS’a (https://rebus.meb.gov.tr/) kaydedilmek üzere Bakanlığa 19 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında (29 Aralık 2023 günü saat 14.00’e kadar resmî iş günlerinde ve saatlerinde) ulaştırmaları zorunludur. Adayların, elden ya da posta yoluyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıtlı eğitim bilgilerini gösteren belge ile birlikte lisans mezuniyet belgesi/diplomasının, not döküm çizelgesi/transkriptlerinin ve yurt dışından mezun olanlara YÖK tarafından verilen diploma/mezuniyet denklik belgelerinin resmî onaylı bir örneğini Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA adresine belirtilen tarih ve saatlerde eksiksiz olarak ulaştırmaları gerekmektedir. (Belgelerin zamanında ve eksiksiz ulaştırılmasında sorumluluk adaylara aittir). Lisans mezuniyet bilgileri Bakanlık tarafından incelenip sisteme (https://rebus.meb.gov.tr/) kaydedildikten sonra adaylar tercih yapabilecektir.

Tercih bildirdikten sonra adayların eğitim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, adayların tercih süresi içerisinde https://rebus.meb.gov.tr/ adresinden “YLSY Başvuru” sayfasına girerek mevcut tercihlerini silmeleri ve yeniden tercih bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar tarafından tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi lisans programlarını bitirenlerin başvurabilecekleri Tablo 1’de yer almaktadır. Adayların, tercihlerini yaparken bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekir. Adaylar, tercihlerini, sadece mezun oldukları lisans programının başvurabileceği lisansüstü öğrenim gruplarından yapabileceklerini unutmamalıdırlar. Sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar, aynı anda her bir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapabileceklerdir.

AKADEMİK NOT ORTALAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Akademik not ortalaması sistemde bulunmayan adaylardan,

a) YÖKSİS ile bütünleşmesi olan üniversitelerden mezun olanlar sistemdeki (https://rebus.meb.gov.tr/) “YLSY Başvuru Bilgileri” bölümünde yer alan “Ales-Mezuniyet Bilgilerimi Güncelle” alanına tıklayarak güncel eğitim bilgilerinin ekrana gelmesini sağlayabilirler. Güncellemeye rağmen eğitim bilgisi gelmeyen veya bilgilerinde hata olanların mezun oldukları üniversitelerinin ilgili birimlerine başvurarak bu bilgilerinin ekletilmesini/düzeltilmesini sağlayacaklardır.

b) YÖKSİS ile bütünleşmesi olmayan üniversitelerden mezun olanların lisans mezuniyetine dair belgelerini 19 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında (29 Aralık 2023 günü saat 14.00’a kadar resmî iş günlerinde ve saatlerinde) REBUS’a (https://rebus.meb.gov.tr/) kaydedilmek üzere Bakanlığa ulaştırmaları zorunludur. Bu adayların lisans mezuniyet notlarının sisteme kaydedilmesinde mezun oldukları üniversitenin resmî not sistemi esas alınacak olup not sistemleri arasındaki dönüştürme kabul edilmeyecektir.

NOT: YÖKSİS’te dörtlük sistemde notu kayıtlı olanların notları ve YÖKSİS ile bütünleşmesi olmayan üniversite mezunu adayların dörtlük sistemde düzenlenmiş transkripte yer alan notları, sözlü sınavdan önce ve sonra oluşturulacak YLSY başvuru puanının ve YLSY yerleştirme puanının hesaplanmasında kullanılmak üzere Bakanlık tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna uygun olarak 100’lük sisteme dönüştürülecektir. “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” Tablo 2’de yer almaktadır.

2.4 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GRUBU TERCİHLERİ

Tercih işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar tercihlerini sistemde (https://rebus.meb.gov.tr/) “YLSY Başvuru işlemleri” sayfasından yapabileceklerdir.

1) Adaylar mezun olduğu alana verilen kontenjanlar arasından, şartları karşılamak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen Lisansüstü Öğrenim Grupları sütunundan en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercihlerin Başvurabilecek Lisans Mezuniyet Programları sütunundaki alanlar göz önüne alınarak dikkatle yapılması gerekmektedir. Yanlış yazılan tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın yazılması durumunda, yazılan program tercih edilen program gibi işlem görür. Tablo 1’de hangi lisans programlarını bitirenlerin, hangi lisansüstü öğrenim gruplarına başvurabileceği gösterilmektedir. Aday ya da sistem hatasından kaynaklı ilgili lisans mezuniyet alanı, tamamlanacak öğrenim seviyesi vb. sütunlar ile bağlantılı lisansüstü öğrenim gruplarının dışındaki gruplardan tercih yapıldığı takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlış yazılmasının sonuçlarından aday sorumludur.

Adaylar tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Bakanlığa gönderilen tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. talepler içeren dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Seçme işleminde tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu nedenle tercihler yapılırken eğitim görmek istenilen alanların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekir. Birden fazla lisansüstü öğrenim grubu tercihi yapan adaylar tercih sırası dikkate alınarak yalnızca bir lisansüstü öğrenim grubu (adayın yerleştiği lisansüstü öğrenim grubu) için sözlü sınava çağrılacaktır.

2) İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday, ALES puanının %40ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %20si dikkate alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanına göre tercihleri ve puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Adayların sözlü sınav puanının %40’ı, başvuru sürecinde kullanılan ALES puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Yerleştirme Puanı oluşturulacaktır. YLSY yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak ve Tablo 1’de sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir. Adaylar YLSY yerleştirme puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

DİKKAT! Adayların eğitim bilgileri, sistemde (https://rebus.meb.gov.tr/) adaya ait “YLSY Başvuru Bilgileri” sayfasında yer almaktadır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde bu bilgiler kullanılacaktır.

Adaylar https://rebus.meb.gov.tr/ adresinden eğitim bilgilerini dikkatlice kontrol etmelidir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adayların, “LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ GİRİŞİ VEYA GÜNCELLEMESİ” başlığı altında yer alan bilgilere göre eğitim bilgilerini güncellemeleri gerekir. Sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar, aynı anda her bir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapabileceklerdir.

3. SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLARI SEÇME İŞLEMLERİ

3.1 İlan edilen lisansüstü öğrenim grupları için ilgili puan türünde en yüksek ALES puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’si alınarak en yükseği 60 puan olmak üzere adayların YLSY Başvuru Puanı oluşturulacaktır. Lisansüstü öğrenim grupları için adayların tercihleri doğrultusunda, en yüksek YLSY Başvuru Puanına sahip olan adaydan başlanarak yerleştirilecek aday sayısının en fazla 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Adaylar mezun olduğu alana verilen kontenjanlar arasından, şartları karşılamak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen Lisansüstü Öğrenim Grupları sütunundan en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercihlerin Tablo 1’deki Başvurabilecek Lisans Mezuniyet Programları sütunundaki alanlar göz önüne alınarak dikkatle yapılması gerekmektedir. Yanlış yazılan tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın yazılması durumunda, yazılan program tercih edilen program gibi işlem görür. Tablo 1’de hangi lisans programlarını bitirenlerin, hangi lisansüstü öğrenim gruplarına başvurabileceği gösterilmektedir. Aday ya da sistem hatasından kaynaklı ilgili lisans mezuniyet alanı, tamamlanacak öğrenim seviyesi vb. sütunlar ile bağlantılı lisansüstü öğrenim gruplarının dışındaki gruplardan tercih yapıldığı takdirde bu tercihler iptal edilir. Tercihlerin yanlış yazılmasının sonuçlarından aday sorumludur.

Adaylar başvuru süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Bakanlığa (https://rebus.meb.gov.tr/) bildirilen tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. talepler içeren dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Seçme işleminde, YLSY Başvuru Puanı üstünlüğü ve tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu nedenle tercihler yapılırken eğitim görmek istenilen alanların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekir. Birden fazla lisansüstü öğrenim grubu tercihi yapan adaylar YLSY Başvuru Puanı üstünlüğü ve tercih sırası dikkate alınarak yalnızca bir lisansüstü öğrenim grubu (adayın yerleştiği lisansüstü öğrenim grubu) için sözlü sınava çağrılacaktır.

3.2 Seçme işlemlerine ilişkin tüm duyurular https://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Duyurularda belirtilen iş ve işlemleri zamanında yapmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

3.3 Seçme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Bakanlık tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Bakanlığa itirazda bulunabilirler. Adaylar itiraz başvurularını, 30,00 TL olan itiraz ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden veya Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’dan herhangi birine MEB Sınav İtiraz Ücreti adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişinin ekli olduğu Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile yapacaklardır. Dilekçe, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesaplamasında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri yazılı olmayan veya banka dekontu/ATM işlem fişi ekli olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Başvurusu geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Herhangi bir aşama için itiraz ücreti yatıran adaylar diğer aşamalardaki itirazları için ayrıca ücret yatırmayacaklardır.

4. SÖZLÜ SINAV

4.1 Sözlü sınav işlemlerine ilişkin duyurular https://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Adayların sözlü sınava giriş bilgileri REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) üzerinden ilan edilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Duyurularda belirtilen iş ve işlemleri zamanında yapmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

4.2 Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://yyegm.meb.gov.tr ve/veya https://rebus.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

4.3 Adayların sözlü sınava girerken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir;

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport,

b) Sözlü sınav giriş belgesi,

c) Aday bilgi formu.

Adaylar sözlü sınav giriş belgesini REBUS’ta (https://rebus.meb.gov.tr/) açılacak olan kişisel sayfalarından, aday bilgi formunu ise sözlü sınav giriş belgesi için (https://yyegm.meb.gov.tr) adresinden yapılacak olan duyurudan alacaklardır. Adayların, sözlü sınav giriş belgesinde yer alan sözlü sınava giriş yeri, tarihi ve saati ile sınava girilecek komisyon bilgilerini dikkate alarak sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

4.4 Sözlü sınavda adaylar,

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan), yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecektir. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil edecektir.

4.5 Başvuru sürecinde kullanılan ALES puanının %40ı, sözlü sınav puanının %40ı ile lisans mezuniyet notunun %20si (100’lük sistemdeki karşılığı) dikkate alınarak YLSY Yerleştirme Puanı hesaplanacaktır. YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak ve sözlü sınava tabi tutuldukları lisansüstü öğrenim grubundaki kontenjanlar için yerleştirme tercihi yapmaya hak kazanacaklardır.

4.6 Sözlü sınav sonuçları REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) üzerinden açıklanacaktır.

4.7 Sözlü sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Bakanlık tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Bakanlığa itirazda bulunabilirler. İtirazlar en geç 10 (on) iş günü içerisinde itiraz komisyonlarınca karara bağlanır ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar itiraz başvurularını, 30,00 TL olan itiraz ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden veya Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’dan herhangi birine MEB Sınav İtiraz Ücreti adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişinin ekli olduğu Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile yapacaklardır. Dilekçe, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesaplamasında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri yazılı olmayan veya banka dekontu/ATM işlem fişi ekli olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Başvurusu geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Herhangi bir aşama için itiraz ücreti yatıran adaylar diğer aşamalardaki itirazları için ayrıca ücret yatırmayacaklardır.

5. SÖZLÜ SINAVDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER VE AÇIKLAMALARI

1) Sözlü Sınava Giriş Belgesi

Adaylar bu belgeyi, REBUS’ta (https://rebus.meb.gov.tr/) açılacak kişisel sayfalarından edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği yer, tarih ve komisyon bilgileri bulunmaktadır. Adaylar sözlü sınava giriş belgesinde yazılı olan yer, tarih ve komisyonda sözlü sınava girmek zorundadırlar.

2) Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı (geçici kimlik belgesi), sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport Adayın, sınava girebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaportunun yanında bulunması zorunludur. T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki meslek kimlik kartları vb. diğer belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.

Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinde soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

3) Aday bilgi formu (1 Adet)

Adaylar bu belgeyi, sözlü sınav giriş belgesi için (https://yyegm.meb.gov.tr) adresinden yapılacak olan duyurudan edineceklerdir. Belge, sözlü sınav komisyonu üyelerinin, adaylar hakkında bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanmıştır. Belgedeki tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

6.1 Tercih zamanı ve süresi, sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından duyurulacaktır.

6.2 Kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemlerine ilişkin tüm duyurular https://yyegm.meb.gov.tr adresinden, adayların kurum kontenjanlara yerleştirme işlemleri ise https://rebus.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takibinden adaylar sorumludur. Duyurularda belirtilen iş ve işlemleri zamanında yapmayan adaylar, haklarındanvazgeçmiş sayılacaktır.

6.3 Adayların sözlü sınav puanının %40’ı, başvuru sürecinde kullanılan ALES puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla oluşturulan YLSY Yerleştirme Puanı yerleştirme işlemlerinde kullanılacaktır. YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak ve Tablo 1’de sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir. Adaylar YLSY Yerleştirme Puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işleminde, YLSY Yerleştirme Puanı üstünlüğü ve tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu nedenle tercihler yapılırken adına eğitim görülmesi istenilen alanların ve kurumların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekir.

6.4 Kontenjanlara yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde YLSY Yerleştirme Puanı 70 ve üzeri olan ve ilk aşamada kontenjanlara yerleşmemiş adaylar arasından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılabilir. Bu durumda ek yerleştirme duyurusu
https://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. İlk aşamada herhangi bir kontenjana yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirme tercihlerine katılamayacaktır.

6.5 Yerleştirme işlemlerinde puan eşitliği halinde yabancı dil puanı (Son 2 yıl içerisinde alınmış YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından alınmış geçerlik süresi olan dil puanları) yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Yabancı dil sınavlarının eşdeğerliği için ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınır. Adayların yabancı dil puanlarının olmaması ya da yabancı dil puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilecektir.

6.6 Yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Bakanlık tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Bakanlığa itirazda bulunabilirler. İtirazlar en geç 10 (on) iş günü içerisinde itiraz komisyonlarınca karara bağlanır ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar itiraz başvurularını, 30,00 TL olan itiraz ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden veya Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine MEB Sınav İtiraz Ücreti adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişinin ekli olduğu Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile yapacaklardır. Dilekçe, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesaplamasında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri yazılı olmayan veya banka dekontu/ATM işlem fişi ekli olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Başvurusu geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Herhangi bir aşama için itiraz ücreti yatıran adaylar diğer aşamalardaki itirazları için ayrıca ücret yatırmayacaklardır.

7. KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

7.1 Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmî burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)
b) Kefalet senedi (1 adet)
c) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)
ç) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)
d) Kefillere ait diğer belgeler
e) Sağlık kurulu raporu (1 adet)
f) Askerlik durum belgesi (1 adet)
g) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

İstenen belgelerin "T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir. Yukarıda yer alan belgelerden ayrı olarak Bakanlık tarafından gerekli görülen ek belgeler de istenebilir. Yapılacak işlemler, belge teslim tarihleri ve istenilen belgeler ile ilgili duyurular
https://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

7.2 Yerleştirilen adayların, belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapmaları gereken diğer işlemler ile bursun kullandırılma şekli ve takvimi https://yyegm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

7.3 Yurt dışında resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden herhangi bir nedenle bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini veya para borcunu taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.

7.4 1416 sayılı Kanundan ötürü daha önce mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. Resmî burslu statüde öğrenime başlayanlardan mecburi hizmetle yükümlü olduğu tespit edilenlerin resmî bursluluk hakları iptal edilir.

7.5 Sağlık kurulu raporunda “Yurt dışında öğrenim görmesinde ve Türkiye’nin her yerinde çalışmasında sağlık yönünden sakınca yoktur” ibaresinin yer alması esastır.

8. BAŞVURU, SEÇME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

8.1 Kılavuzda belirtilen başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranlar, başvuruda gerçek dışı bilgi verenler, başvuru bilgilerini eksik bildirenler, şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenler ile yanlış bilgi, beyan, sahte belge ile ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanlar yerleştirme işlemine alınmış hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

8.2 1416 sayılı Kanun kapsamında;

a) Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,

b) 2020, 2021 ve 2022 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin,

c) Daha önce resmî burslu statüde doktora öğrenimini tamamlamış olanların,

d) Daha önce bursiyerliğe hak kazandıktan sonra farklı sebeplerle tazminata düşenlerin (tazminat borcunu ödemiş olanlar da dâhil) 2023 YLSY kapsamında başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri iptal edilecektir.

8.3 YLSY ile ilgili tüm işlemlerde her türlü yanlış beyanın sorumluluğu adaylara aittir. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır. Yerleştirilen adaylardan, verdikleri bilgilerin doğruluğunu belgelendirmeleri Bakanlıkça istenecektir. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların yerleştirme sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır.

8.4 Bakanlıkça istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

8.5 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ile olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle yukarıdaki nedene bağlı olarak öğrencilikle ilişiği kesilenler veya kamu görevinden çıkarıldığı tespit edilenlerin (öğrenciliğe/göreve iade edilenler hariç) başvuru ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT! Başvuru, seçme veya yerleştirme aşamalarında yanlış bilgi, beyan, sahte belge ile ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilecektir. Bunlardan kamu görevlisi olanlar için bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Ek-1: 2023 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu : https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/15094203_2023ylsybasvuruvetercihkilavuzu.pdf

Ek-2: 2023 YLSY Tercih Tablosu : https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/14154313_ek22023ylsytercihtablosu.pdf

Ek-3: 4lük Sistemdeki Notların 100lük Sistemdeki Karşılıkları (Tablo-2) : https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/28155931_Ek-3_YOK_4luk_100luk_Not_KarYYlYYY.pdf

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları (Bilgi amaçlıdır) : https://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/28155821_Ek-4_Lisans_Mezuniyet_ProgramlarY_ve_KodlarY.pdf

Duyurular için Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesapları:

Twitter: @mebyyegm

Instagram: @meb_yyegm

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 27 Şubat 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı